وزارت صنعت، معدن و تجارت

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۶ نویسه (متوسط ۷۶ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۳۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۳۱۶ نویسه (متوسط ۳۱۶ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۴۲ کلمه (متوسط ۱۴۲ کلمه در هر خبر)
13
۱٬۳۰۲ نویسه (متوسط ۱٬۳۰۲ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت صنعت، معدن و تجارت