وزارت صنعت، معدن و تجارت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۱۵٫۴ کلمه در هر خبر)
72
۷۱۱ نویسه (متوسط ۱۴۲٫۲ نویسه در هر خبر)
25
خلاصه ۱۷۱ کلمه (متوسط ۳۴٫۲ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۶۲۳ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۶ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۱٬۹۸۴ کلمه (متوسط ۳۹۶٫۸ کلمه در هر خبر)
49
۱۷٬۸۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۵۷۴ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۵ خبر

آخرین اخبار وزارت صنعت، معدن و تجارت