فرارو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۴۲۷ کلمه (متوسط ۷٫۷۶ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۰۴۸ نویسه (متوسط ۷۳٫۶ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۸٬۱۰۳ کلمه (متوسط ۵۱۰٫۹۶ کلمه در هر خبر)
65
۲۶۶٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۸۴۲ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱۹۴ (متوسط ۳٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار فرارو