فرارو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۶٫۲ کلمه در هر خبر)
99
۲۸۶ نویسه (متوسط ۵۷٫۲ نویسه در هر خبر)
81
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۹۵۹ کلمه (متوسط ۷۹۱٫۸ کلمه در هر خبر)
94
۳۷٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۷٬۴۳۶ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
20
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار فرارو