فرارو

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۷ -
تیتر ۶۷۳ کلمه (متوسط ۷٫۷۴ کلمه در هر خبر)
94
۶٬۳۵۶ نویسه (متوسط ۷۳٫۰۶ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۸٬۷۲۱ کلمه (متوسط ۳۳۰٫۱۳ کلمه در هر خبر)
40
۲۷۴٬۱۱۲ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۱ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۲۸۸ (متوسط ۳٫۳۱ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۶
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار فرارو