فرارو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۸۲ کلمه (متوسط ۷٫۴۵ کلمه در هر خبر)
95
۸۴۱ نویسه (متوسط ۷۶٫۴۵ نویسه در هر خبر)
69
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۶۷۴ کلمه (متوسط ۵۱۵٫۸۲ کلمه در هر خبر)
66
۵۲٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۴٬۷۷۹ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۳۴ (متوسط ۳٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۷
63
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فرارو