روزنامه توسعه‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۱۶۲ کلمه (متوسط ۵٫۰۶ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۶۱۰ نویسه (متوسط ۵۰٫۳۱ نویسه در هر خبر)
86
خلاصه ۱۰۶ کلمه (متوسط ۳٫۳۱ کلمه در هر خبر)
11
۹۵۷ نویسه (متوسط ۲۹٫۹۱ نویسه در هر خبر)
16
بدنه ۲۰٬۲۷۲ کلمه (متوسط ۶۳۳٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۱۹۷٬۵۹۲ نویسه (متوسط ۶٬۱۷۵ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱۵۵ (متوسط ۴٫۸۴ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۲۰
62
اخبار تغییر یافته ۲
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه توسعه‌ایرانی