روزنامه توسعه‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۳۷ کلمه (متوسط ۷٫۲۱ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۲۸۸ نویسه (متوسط ۶۷٫۷۹ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۱۶۶ کلمه (متوسط ۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
29
۱٬۵۰۴ نویسه (متوسط ۷۹٫۱۶ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۱۴٬۰۰۶ کلمه (متوسط ۷۳۷٫۱۶ کلمه در هر خبر)
98
۱۳۴٬۹۰۰ نویسه (متوسط ۷٬۱۰۰ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۹۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱۶
84
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار روزنامه توسعه‌ایرانی