روزنامه توسعه‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۱۹۲ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۸۸۰ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۴۷۷ کلمه (متوسط ۲۶۹٫۸۸ کلمه در هر خبر)
31
۶۲٬۳۰۵ نویسه (متوسط ۲٬۵۹۶ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۱۱۵ (متوسط ۴٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه توسعه‌ایرانی