روزنامه توسعه‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۱۴۵ کلمه (متوسط ۶٫۰۴ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۵۶٫۸۳ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۱۰۵ کلمه (متوسط ۴٫۳۸ کلمه در هر خبر)
14
۹۴۲ نویسه (متوسط ۳۹٫۲۵ نویسه در هر خبر)
21
بدنه ۱۶٬۷۴۰ کلمه (متوسط ۶۹۷٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۶۲٬۰۸۹ نویسه (متوسط ۶٬۷۵۴ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۱۱۵ (متوسط ۴٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۱۷
70
اخبار تغییر یافته ۱
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه توسعه‌ایرانی