روزنامه توسعه‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۱۶۹ کلمه (متوسط ۶٫۲۶ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۶۰۷ نویسه (متوسط ۵۹٫۵۲ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۱۰۸ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
13
۹۸۵ نویسه (متوسط ۳۶٫۴۸ نویسه در هر خبر)
20
بدنه ۱۹٬۰۹۹ کلمه (متوسط ۷۰۷٫۳۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۸۷٬۷۱۹ نویسه (متوسط ۶٬۹۵۳ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۱۳۰ (متوسط ۴٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۱۹
70
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه توسعه‌ایرانی