زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۹۸ نویسه (متوسط ۹۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۲۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۴۳ نویسه (متوسط ۲۴۳ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۷۶۳ کلمه (متوسط ۷۶۳ کلمه در هر خبر)
98
۸٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۸٬۳۱۸ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار زومیت