زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۱۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۶ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۹۲۱ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۱۱ نویسه در هر خبر)
52
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰٬۰۸۴ کلمه (متوسط ۵۳۰٫۷۴ کلمه در هر خبر)
68
۹۹٬۷۰۳ نویسه (متوسط ۵٬۲۴۸ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۶۳ (متوسط ۳٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار زومیت