زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۹۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۱ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۷۷۵ نویسه (متوسط ۹۵٫۶۹ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۲٬۵۶۱ کلمه (متوسط ۷۷۷٫۹۷ کلمه در هر خبر)
96
۲۳۴٬۵۷۹ نویسه (متوسط ۸٬۰۸۹ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۷۸ (متوسط ۲٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۸
31
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار زومیت