زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۴۴ نویسه (متوسط ۸۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
65
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸۸۰ کلمه (متوسط ۲۹۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
34
۸٬۴۵۵ نویسه (متوسط ۲٬۸۱۸ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار زومیت