زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۵۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۹ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۴۹۲ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۵۷ نویسه در هر خبر)
48
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳٬۵۳۸ کلمه (متوسط ۹۶۷ کلمه در هر خبر)
71
۱۳۸٬۹۴۹ نویسه (متوسط ۹٬۹۲۵ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۲٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر

آخرین اخبار زومیت