زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۱۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۰۶۶ نویسه (متوسط ۹۶٫۹۱ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸٬۱۲۷ کلمه (متوسط ۷۳۸٫۸۲ کلمه در هر خبر)
98
۸۵٬۳۲۳ نویسه (متوسط ۷٬۷۵۷ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۲٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر

آخرین اخبار زومیت