زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۲۲ نویسه (متوسط ۱۲۲ نویسه در هر خبر)
38
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۳۰ کلمه (متوسط ۴۳۰ کلمه در هر خبر)
54
۴٬۴۸۱ نویسه (متوسط ۴٬۴۸۱ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار زومیت