زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۳۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۵ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۰۸۲ نویسه (متوسط ۹۴٫۶۴ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۸٬۴۱۰ کلمه (متوسط ۸۳۶٫۸۲ کلمه در هر خبر)
88
۱۸۴٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۸٬۳۹۴ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۲٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۹
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار زومیت