زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
87
۵۳۶ نویسه (متوسط ۸۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۲۰۳ کلمه (متوسط ۵۳۳٫۸۳ کلمه در هر خبر)
69
۳۲٬۱۶۰ نویسه (متوسط ۵٬۳۶۰ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۱٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر

آخرین اخبار زومیت