روزنامه آفتاب یزد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۴۳۰ کلمه (متوسط ۸٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۸۰٫۳۸ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲٬۳۴۲ کلمه (متوسط ۴۶٫۸۴ کلمه در هر خبر)
75
۲۸٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۵۷۵٫۹۴ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۴٬۵۷۱ کلمه (متوسط ۶۹۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
91
۴۵۴٬۴۶۴ نویسه (متوسط ۹٬۰۸۹ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۳
86
اخبار تغییر یافته ۶
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفتاب یزد