ویجیاتو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۸۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۷۵۹ نویسه (متوسط ۹۴٫۸۸ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۶۳۵ کلمه (متوسط ۴۵۴٫۳۸ کلمه در هر خبر)
57
۳۳٬۳۱۲ نویسه (متوسط ۴٬۱۶۴ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ویجیاتو