اقتصاد آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۷٫۷۵ کلمه در هر خبر)
94
۲۷۷ نویسه (متوسط ۶۹٫۲۵ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۸۴ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۶۷۹ نویسه (متوسط ۱۶۹٫۷۵ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۸۱۲ کلمه (متوسط ۲۰۳ کلمه در هر خبر)
21
۷٬۵۷۷ نویسه (متوسط ۱٬۸۹۴ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
75
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار اقتصاد آنلاین