اقتصاد آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۳۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۲۴۱ نویسه (متوسط ۹۵٫۴۶ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۴۲۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۶۹ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۳۰۱٫۴۶ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۴٬۸۱۸ کلمه (متوسط ۳۷۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
45
۴۴٬۵۹۹ نویسه (متوسط ۳٬۴۳۱ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار اقتصاد آنلاین