اقتصاد آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۴۲ کلمه (متوسط ۷٫۱ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۳۷۸ نویسه (متوسط ۶۸٫۹ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹٬۶۸۰ کلمه (متوسط ۴۸۴ کلمه در هر خبر)
62
۹۳٬۳۸۹ نویسه (متوسط ۴٬۶۶۹ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار اقتصاد آنلاین