روزنامه فناوران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۵۷ کلمه (متوسط ۷٫۸۵ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۴۲۸ نویسه (متوسط ۷۱٫۴ نویسه در هر خبر)
72
summary ۷۴۲ کلمه (متوسط ۳۷٫۱ کلمه در هر خبر)
89
۶٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۳۳۱٫۹۵ نویسه در هر خبر)
52
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۷۴ (متوسط ۳٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه فناوران