روزنامه فناوران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۴۵ کلمه (متوسط ۸٫۰۶ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۳۵۶ نویسه (متوسط ۷۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
69
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۴۲۳ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۸۳ کلمه در هر خبر)
43
۵۶٬۱۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۰ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۶۵ (متوسط ۳٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه فناوران