روزنامه فناوران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۲۸۶ کلمه (متوسط ۷٫۷۳ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۷۳۹ نویسه (متوسط ۷۴٫۰۳ نویسه در هر خبر)
70
right ۱٬۰۷۳ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۹٬۹۱۵ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۹۷ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۲٬۵۱۵ کلمه (متوسط ۳۳۸٫۲۴ کلمه در هر خبر)
41
۱۱۱٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۲۲ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۱۳۶ (متوسط ۳٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۳۶
97
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فناوران