روزنامه فناوران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۱۸۱ کلمه (متوسط ۷٫۸۷ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۶۹۹ نویسه (متوسط ۷۳٫۸۷ نویسه در هر خبر)
70
summary ۷۹۹ کلمه (متوسط ۳۴٫۷۴ کلمه در هر خبر)
93
۷٬۱۷۴ نویسه (متوسط ۳۱۱٫۹۱ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۷٬۱۰۵ کلمه (متوسط ۳۰۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
36
۶۲٬۵۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۷۲۰ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۸۴ (متوسط ۳٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فناوران