جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۵۰۳ نویسه (متوسط ۱۶۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
8
خلاصه ۸۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
91
۷۱۰ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۶۳۸ کلمه (متوسط ۵۴۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۴٬۲۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۷۳۵ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۸ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار جماران