جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۳ -
تیتر ۱٬۰۴۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۸ کلمه در هر خبر)
84
۹٬۶۵۲ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۷۸ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲٬۸۱۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۶ کلمه در هر خبر)
99
۲۵٬۶۹۵ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۲۹ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۳۷٬۰۴۵ کلمه (متوسط ۳۹۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
49
۳۴۶٬۹۴۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۱ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۳۳۹ (متوسط ۳٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۹۳
100
اخبار تغییر یافته ۹
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۳۴ خبر

آخرین اخبار جماران