جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۹ -
تیتر ۶۹۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۸ کلمه در هر خبر)
82
۶٬۵۵۶ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۱۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱٬۶۸۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۸ کلمه در هر خبر)
95
۱۵٬۴۱۸ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۳۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۴٬۷۶۷ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
52
۲۲۹٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۹۲ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۷۰ (متوسط ۲٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۵۹
100
اخبار تغییر یافته ۴
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار جماران