جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۹۳ کلمه (متوسط ۱۳٫۲۹ کلمه در هر خبر)
78
۸۵۶ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۲۶۴ کلمه (متوسط ۳۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۳۱۱ نویسه (متوسط ۳۳۰٫۱۴ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۵٬۳۹۵ کلمه (متوسط ۷۷۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
97
۴۸٬۸۰۵ نویسه (متوسط ۶٬۹۷۲ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۴٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار جماران