تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۲ -
تیتر ۱٬۵۷۹ کلمه (متوسط ۹٫۱۸ کلمه در هر خبر)
90
۱۵٬۱۹۹ نویسه (متوسط ۸۸٫۳۷ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۵٬۶۵۰ کلمه (متوسط ۳۲٫۸۵ کلمه در هر خبر)
95
۵۰٬۵۹۱ نویسه (متوسط ۲۹۴٫۱۳ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۷۰٬۰۳۱ کلمه (متوسط ۴۰۷٫۱۶ کلمه در هر خبر)
51
۶۵۳٬۸۰۸ نویسه (متوسط ۳٬۸۰۱ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۶۸۲ (متوسط ۳٫۹۷ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۱۴
79
اخبار حذف شده ۲
22
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۲۹ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک