تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۷ کلمه (متوسط ۹٫۴ کلمه در هر خبر)
90
۴۴۴ نویسه (متوسط ۸۸٫۸ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۶٫۶ کلمه در هر خبر)
22
۲۸۳ نویسه (متوسط ۵۶٫۶ نویسه در هر خبر)
31
بدنه ۱٬۵۵۱ کلمه (متوسط ۳۱۰٫۲ کلمه در هر خبر)
37
۱۴٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۲٬۹۳۵ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک