تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۲ -
تیتر ۷۹۹ کلمه (متوسط ۸٫۶۸ کلمه در هر خبر)
92
۷٬۵۵۴ نویسه (متوسط ۸۲٫۱۱ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۲٬۶۱۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
94
۲۳٬۴۸۳ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۲۵ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳۳٬۰۳۸ کلمه (متوسط ۳۵۹٫۱۱ کلمه در هر خبر)
44
۳۰۸٬۳۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۳۵۱ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۴۶۴ (متوسط ۵٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۱۶
56
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار تابناک