تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۶ -
تیتر ۹۸۲ کلمه (متوسط ۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
92
۹٬۳۲۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۳۵ نویسه در هر خبر)
66
summary ۱٬۴۹۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۸۴ کلمه در هر خبر)
42
۱۳٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۱۱۷٫۳۴ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۶۵٬۶۲۱ کلمه (متوسط ۵۶۵٫۷ کلمه در هر خبر)
73
۶۰۶٬۵۷۰ نویسه (متوسط ۵٬۲۲۹ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۳۲ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۵ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار تابناک