تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۵ -
تیتر ۱٬۹۳۰ کلمه (متوسط ۸٫۵۸ کلمه در هر خبر)
92
۱۸٬۳۵۳ نویسه (متوسط ۸۱٫۵۷ نویسه در هر خبر)
65
right ۳٬۷۹۱ کلمه (متوسط ۱۶٫۸۵ کلمه در هر خبر)
56
۳۴٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۱۵۲٫۱۵ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۹۱٬۹۰۳ کلمه (متوسط ۴۰۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
51
۸۴۸٬۱۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۰ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۲۰
77
اخبار حذف شده ۱
70
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۹۶ خبر
بین‌الملل ۴۰ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
گوناگون ۶ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار تابناک