تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۳ -
تیتر ۹۶۵ کلمه (متوسط ۸٫۵۴ کلمه در هر خبر)
92
۹٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۸۱٫۲۲ نویسه در هر خبر)
65
right ۲٬۳۶۹ کلمه (متوسط ۲۰٫۹۶ کلمه در هر خبر)
69
۲۰٬۹۳۰ نویسه (متوسط ۱۸۵٫۲۲ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۵۱٬۶۷۴ کلمه (متوسط ۴۵۷٫۲۹ کلمه در هر خبر)
58
۴۷۹٬۲۴۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۴۱ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۷
15
اخبار تغییر یافته ۶
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۵۱ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک