تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۸۶ کلمه (متوسط ۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۸۱۸ نویسه (متوسط ۸۲٫۶۴ نویسه در هر خبر)
64
right ۶۷۸ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۲ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۱۰۲ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۳۶ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۸٬۵۴۶ کلمه (متوسط ۳۸۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
48
۷۹٬۲۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۰۱ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۵۰ (متوسط ۲٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
9
اخبار تغییر یافته ۱۰
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک