تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۵۳ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۴۳۳ نویسه (متوسط ۸۴٫۲۹ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۳۴۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۳٬۰۳۸ نویسه (متوسط ۱۷۸٫۷۱ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۳٬۴۶۲ کلمه (متوسط ۲۰۳٫۶۵ کلمه در هر خبر)
21
۳۲٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۱٬۹۳۵ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۷۳ (متوسط ۴٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۸ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار تابناک