تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۶ -
تیتر ۱٬۱۸۸ کلمه (متوسط ۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
93
۱۱٬۵۶۷ نویسه (متوسط ۷۹٫۲۳ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱٬۷۰۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۹ کلمه در هر خبر)
38
۱۵٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۱ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۶۰٬۶۳۴ کلمه (متوسط ۴۱۵٫۳ کلمه در هر خبر)
52
۵۷۱٬۲۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۳ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
1
اخبار تغییر یافته ۱۰
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۵۸ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار تابناک