تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۴ -
تیتر ۱٬۲۰۲ کلمه (متوسط ۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
93
۱۱٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۸۱٫۷۹ نویسه در هر خبر)
65
right ۲٬۷۷۳ کلمه (متوسط ۱۹٫۲۶ کلمه در هر خبر)
64
۲۵٬۲۹۱ نویسه (متوسط ۱۷۵٫۶۳ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۶۲٬۹۲۱ کلمه (متوسط ۴۳۶٫۹۵ کلمه در هر خبر)
55
۵۷۷٬۲۸۰ نویسه (متوسط ۴٬۰۰۹ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۴۸ (متوسط ۱٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۱۲
8
اخبار تغییر یافته ۱۸
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵۱ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک