تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۳ -
تیتر ۱٬۷۸۴ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۷٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۷۸٫۴۵ نویسه در هر خبر)
67
right ۴٬۳۸۳ کلمه (متوسط ۱۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
65
۳۹٬۲۹۲ نویسه (متوسط ۱۷۶٫۲ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۷۶٬۱۱۶ کلمه (متوسط ۳۴۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
41
۷۰۳٬۶۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۶ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۲۸۷ (متوسط ۱٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
51
خبرهای عکس‌دار ۲۴
10
اخبار تغییر یافته ۲۷
69
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۵۷ خبر
بین‌الملل ۵۰ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳۱ خبر
گوناگون ۲ خبر
عکس ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک