تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۶ -
تیتر ۱٬۰۸۴ کلمه (متوسط ۸٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۱۰٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۸۲٫۹۱ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۳٬۷۵۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۷ کلمه در هر خبر)
99
۳۴٬۲۹۷ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۲ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۵۰٬۶۸۲ کلمه (متوسط ۴۰۲٫۲۴ کلمه در هر خبر)
50
۴۷۸٬۵۲۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۹۸ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۵۷۵ (متوسط ۴٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۴
3
اخبار تغییر یافته ۹
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۳۱ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر
فیلم ۶ خبر

آخرین اخبار تابناک