تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۷۱۳ نویسه (متوسط ۸۹٫۱۲ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۶۸ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
28
۶۱۹ نویسه (متوسط ۷۷٫۳۸ نویسه در هر خبر)
42
بدنه ۴٬۲۳۶ کلمه (متوسط ۵۲۹٫۵ کلمه در هر خبر)
68
۴۰٬۸۴۲ نویسه (متوسط ۵٬۱۰۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار تابناک