تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۸۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
78
۷۲۶ نویسه (متوسط ۱۲۱ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۱۷۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۶۱۸ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳٬۶۰۱ کلمه (متوسط ۶۰۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
78
۳۴٬۲۹۲ نویسه (متوسط ۵٬۷۱۵ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۳۲ (متوسط ۵٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
48
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار تابناک