تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۲ -
تیتر ۷۰۳ کلمه (متوسط ۹٫۷۶ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۶۹۷ نویسه (متوسط ۹۳٫۰۱ نویسه در هر خبر)
57
summary ۲٬۷۲۲ کلمه (متوسط ۳۷٫۸۱ کلمه در هر خبر)
88
۲۴٬۶۲۳ نویسه (متوسط ۳۴۱٫۹۹ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۴۳٬۰۹۷ کلمه (متوسط ۵۹۸٫۵۷ کلمه در هر خبر)
78
۳۹۵٬۵۶۲ نویسه (متوسط ۵٬۴۹۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
2
اخبار تغییر یافته ۱۶
44
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲۴ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۳ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار تابناک