ورزش۳

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۳ -
تیتر ۱٬۱۸۹ کلمه (متوسط ۷٫۷۷ کلمه در هر خبر)
94
۱۱٬۳۹۹ نویسه (متوسط ۷۴٫۵ نویسه در هر خبر)
70
summary ۳٬۶۰۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۵۸ کلمه در هر خبر)
78
۳۲٬۷۶۲ نویسه (متوسط ۲۱۴٫۱۳ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۴۸٬۱۹۰ کلمه (متوسط ۳۱۴٫۹۷ کلمه در هر خبر)
37
۴۲۱٬۳۱۴ نویسه (متوسط ۲٬۷۵۴ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۳۸۸ (متوسط ۲٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۱۵۳
100
اخبار تغییر یافته ۴۷
23
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱۵۰ خبر

آخرین اخبار ورزش۳