ورزش۳

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۳۰ کلمه (متوسط ۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۲۸۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۱۲ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۴۰۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۶ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۷۷۲ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۵٬۱۸۰ کلمه (متوسط ۳۲۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
39
۴۶٬۲۸۵ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۳ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۱٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۱۴
87
اخبار تغییر یافته ۴
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱۶ خبر

آخرین اخبار ورزش۳