ورزش۳

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۵ -
تیتر ۱٬۰۵۱ کلمه (متوسط ۷٫۷۹ کلمه در هر خبر)
94
۹٬۸۹۹ نویسه (متوسط ۷۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۳٬۰۴۲ کلمه (متوسط ۲۲٫۵۳ کلمه در هر خبر)
75
۲۸٬۰۲۰ نویسه (متوسط ۲۰۷٫۵۶ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۳۵٬۷۷۶ کلمه (متوسط ۲۶۵٫۰۱ کلمه در هر خبر)
30
۳۱۵٬۴۲۷ نویسه (متوسط ۲٬۳۳۶ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۳۱۰ (متوسط ۲٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۱۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۳۹
27
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱۳۰ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ورزش۳