ورزش۳

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۹ -
تیتر ۱٬۲۶۸ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۲٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۷۱٫۰۸ نویسه در هر خبر)
72
summary ۳٬۵۳۸ کلمه (متوسط ۲۰٫۹۳ کلمه در هر خبر)
69
۳۲٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۱۹۱٫۷۹ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۴۳٬۰۸۶ کلمه (متوسط ۲۵۴٫۹۵ کلمه در هر خبر)
29
۳۷۵٬۷۷۰ نویسه (متوسط ۲٬۲۲۳ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۴۰۱ (متوسط ۲٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۱۶۹
100
اخبار تغییر یافته ۳۸
43
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۶۳ خبر

آخرین اخبار ورزش۳