ورزش۳

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۳۱۳ کلمه (متوسط ۷٫۸۲ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۸۸۱ نویسه (متوسط ۷۲٫۰۲ نویسه در هر خبر)
71
summary ۱٬۰۱۰ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
84
۹٬۰۱۶ نویسه (متوسط ۲۲۵٫۴ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۱٬۹۰۵ کلمه (متوسط ۲۹۷٫۶۲ کلمه در هر خبر)
35
۱۰۴٬۴۹۱ نویسه (متوسط ۲٬۶۱۲ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۸۸ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۴۰
100
اخبار تغییر یافته ۱۰
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳۹ خبر

آخرین اخبار ورزش۳