بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۹۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۲ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۸۳۸ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۱۱ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۵۲۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
97
۵٬۰۲۹ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۳۹ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۴٬۴۳۷ کلمه (متوسط ۲۴۶٫۵ کلمه در هر خبر)
28
۴۱٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۲۹۰ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۷۴ (متوسط ۴٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۶
33
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز