بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۲ -
تیتر ۲٬۱۷۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۷ کلمه در هر خبر)
82
۲۱٬۲۵۵ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۷۹ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۵٬۳۵۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۵۰٬۷۳۸ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۷۸ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۵۲٬۸۷۴ کلمه (متوسط ۲۹۰٫۵۲ کلمه در هر خبر)
34
۴۹۳٬۳۲۶ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۱ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۷۲۳ (متوسط ۳٫۹۷ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۵۶
30
اخبار تغییر یافته ۱۷
76
اخبار حذف شده ۱
63
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۳۴ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز