بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۴ -
تیتر ۲٬۱۰۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
85
۲۰٬۲۶۹ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۴۸ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۵٬۳۵۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۵۰٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۶۱٬۵۷۱ کلمه (متوسط ۳۱۷٫۳۸ کلمه در هر خبر)
38
۵۷۹٬۸۷۷ نویسه (متوسط ۲٬۹۸۹ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۸۸۷ (متوسط ۴٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۴۷
24
اخبار تغییر یافته ۲۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۴۸ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز