بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۳۰۹ نویسه (متوسط ۱۰۳ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۸۰ کلمه (متوسط ۲۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
88
۷۳۳ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۳۳ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۷۰۷ کلمه (متوسط ۲۳۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
26
۶٬۷۴۲ نویسه (متوسط ۲٬۲۴۷ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۵٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
42
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر

آخرین اخبار بورس پرس