بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۸ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۷۲۰ نویسه (متوسط ۱۲۰ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۱۵۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۰۶۳ کلمه (متوسط ۱۷۷٫۱۷ کلمه در هر خبر)
18
۹٬۷۹۳ نویسه (متوسط ۱٬۶۳۲ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۳۲ (متوسط ۵٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
48
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر

آخرین اخبار بورس پرس