بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۹۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۸۹۷ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۱۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۲۴۸ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۶۲ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱٬۴۹۲ کلمه (متوسط ۱۸۶٫۵ کلمه در هر خبر)
19
۱۳٬۳۷۲ نویسه (متوسط ۱٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۵٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۸ خبر

آخرین اخبار بورس پرس