وزارت نفت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۰۶ نویسه (متوسط ۱۰۶ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۳۸ کلمه (متوسط ۳۸ کلمه در هر خبر)
88
۳۸۳ نویسه (متوسط ۳۸۳ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۲۵۳ کلمه (متوسط ۲۵۳ کلمه در هر خبر)
29
۲٬۵۶۲ نویسه (متوسط ۲٬۵۶۲ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت نفت