وزارت نفت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۱۱ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۶۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
74
۶۰۸ نویسه (متوسط ۲۰۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
92
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت نفت