سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۹۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۵۷ کلمه در هر خبر)
77
۸۹۸ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۲۹ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۲۳۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۴۳ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۱۹۴ نویسه (متوسط ۳۱۳٫۴۳ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۳٬۱۱۸ کلمه (متوسط ۴۴۵٫۴۳ کلمه در هر خبر)
56
۲۸٬۴۶۹ نویسه (متوسط ۴٬۰۶۷ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار سینماپرس