سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
50
۲۲۱ نویسه (متوسط ۲۲۱ نویسه در هر خبر)
0
right ۷۹ کلمه (متوسط ۷۹ کلمه در هر خبر)
30
۶۸۰ نویسه (متوسط ۶۸۰ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۱۵۵ کلمه (متوسط ۳٬۱۵۵ کلمه در هر خبر)
0
۲۷٬۸۵۹ نویسه (متوسط ۲۷٬۸۵۹ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سینماپرس