سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۰۲ کلمه (متوسط ۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۸۸۶ نویسه (متوسط ۸۹٫۸۱ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۶۵۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۱ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۳۱۰ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۴۸ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۱٬۸۷۵ کلمه (متوسط ۵۶۵٫۴۸ کلمه در هر خبر)
73
۱۱۳٬۰۴۵ نویسه (متوسط ۵٬۳۸۳ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۸۵ (متوسط ۴٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۸ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار سینماپرس