سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۲۳۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۸ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۲۸۹ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۴۵ نویسه در هر خبر)
43
right ۶۶۵ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
95
۶٬۲۰۹ نویسه (متوسط ۳۱۰٫۴۵ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۶٬۸۱۹ کلمه (متوسط ۳۴۰٫۹۵ کلمه در هر خبر)
41
۶۳٬۱۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۸
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سینماپرس