سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۲۰۳ کلمه (متوسط ۱۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
63
۱٬۹۴۹ نویسه (متوسط ۱۷۷٫۱۸ نویسه در هر خبر)
1
خلاصه ۶۱۲ کلمه (متوسط ۵۵٫۶۴ کلمه در هر خبر)
63
۵٬۶۷۸ نویسه (متوسط ۵۱۶٫۱۸ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۴۸۷ کلمه (متوسط ۶۸۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
90
۶۹٬۵۸۹ نویسه (متوسط ۶٬۳۲۶ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۳۴ (متوسط ۳٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۰ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار سینماپرس