سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۲۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۹ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۱۲۴ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۷۹ نویسه در هر خبر)
45
right ۶۶۸ کلمه (متوسط ۳۵٫۱۶ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۲۱۶ نویسه (متوسط ۳۲۷٫۱۶ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۹٬۸۲۰ کلمه (متوسط ۵۱۶٫۸۴ کلمه در هر خبر)
66
۹۲٬۷۹۵ نویسه (متوسط ۴٬۸۸۴ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
78
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سینماپرس