سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۲۱۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۹ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۵ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۶۲۶ کلمه (متوسط ۳۱٫۳ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۳۰۵٫۵ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱۳٬۳۶۰ کلمه (متوسط ۶۶۸ کلمه در هر خبر)
88
۱۲۹٬۹۰۱ نویسه (متوسط ۶٬۴۹۵ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۷۵ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۹ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار سینماپرس