سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۱۱۹ کلمه (متوسط ۱۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
59
۱٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۱۹۰٫۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۴۰۹ کلمه (متوسط ۶۸٫۱۷ کلمه در هر خبر)
45
۳٬۷۴۳ نویسه (متوسط ۶۲۳٫۸۳ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۶۰۲ کلمه (متوسط ۷۶۷ کلمه در هر خبر)
97
۴۲٬۷۰۵ نویسه (متوسط ۷٬۱۱۸ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۳٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۶ خبر

آخرین اخبار سینماپرس