سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۳۳۸ کلمه (متوسط ۱۴٫۰۸ کلمه در هر خبر)
76
۳٬۲۴۲ نویسه (متوسط ۱۳۵٫۰۸ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۸۳۸ کلمه (متوسط ۳۴٫۹۲ کلمه در هر خبر)
92
۸٬۰۴۹ نویسه (متوسط ۳۳۵٫۳۸ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۱۵٬۵۴۲ کلمه (متوسط ۶۴۷٫۵۸ کلمه در هر خبر)
85
۱۴۷٬۰۴۲ نویسه (متوسط ۶٬۱۲۷ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار سینماپرس