سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۶۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۵۰۴ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۱۶ نویسه در هر خبر)
53
right ۸۷۱ کلمه (متوسط ۳۴٫۸۴ کلمه در هر خبر)
93
۸٬۲۵۶ نویسه (متوسط ۳۳۰٫۲۴ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۲۳٬۷۵۳ کلمه (متوسط ۹۵۰٫۱۲ کلمه در هر خبر)
73
۲۲۳٬۱۷۶ نویسه (متوسط ۸٬۹۲۷ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سینماپرس