سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۵۸۳ نویسه (متوسط ۹۷٫۱۷ نویسه در هر خبر)
55
summary ۲۶۸ کلمه (متوسط ۴۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
79
۲٬۴۹۸ نویسه (متوسط ۴۱۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
26
بدنه ۲٬۳۸۷ کلمه (متوسط ۳۹۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
49
۲۱٬۹۲۰ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
83
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۶ خبر

آخرین اخبار سینماپرس