سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۷۸ کلمه (متوسط ۸٫۴۸ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۷۳۵ نویسه (متوسط ۸۲٫۶۲ نویسه در هر خبر)
64
right ۵۸۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۵۶۷ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۱ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۶٬۶۱۳ کلمه (متوسط ۳۱۴٫۹ کلمه در هر خبر)
37
۶۱٬۹۰۷ نویسه (متوسط ۲٬۹۴۸ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سینماپرس