سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۸۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۷۶۶ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۳۸ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۵۱۷ کلمه (متوسط ۳۲٫۳۱ کلمه در هر خبر)
96
۴٬۹۲۵ نویسه (متوسط ۳۰۷٫۸۱ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱۱٬۶۲۹ کلمه (متوسط ۷۲۶٫۸۱ کلمه در هر خبر)
96
۱۰۹٬۶۵۲ نویسه (متوسط ۶٬۸۵۳ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۵۷ (متوسط ۳٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۳
53
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر

آخرین اخبار سینماپرس