جنوب نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۹۳ کلمه (متوسط ۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۸۳۹ نویسه (متوسط ۸۳٫۵۹ نویسه در هر خبر)
64
summary ۶۲۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۵ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۳۶ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۹٬۶۸۴ کلمه (متوسط ۴۴۰٫۱۸ کلمه در هر خبر)
55
۸۶٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار جنوب نیوز