جنوب نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۴۰۷ کلمه (متوسط ۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۷۶۹ نویسه (متوسط ۸۵٫۶۶ نویسه در هر خبر)
62
right ۱٬۱۸۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۰٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۰۹ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۲۳٬۸۱۶ کلمه (متوسط ۵۴۱٫۲۷ کلمه در هر خبر)
70
۲۲۱٬۷۳۸ نویسه (متوسط ۵٬۰۴۰ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
25
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار جنوب نیوز