جنوب نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۵۰ کلمه (متوسط ۷٫۱۴ کلمه در هر خبر)
96
۴۹۶ نویسه (متوسط ۷۰٫۸۶ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۲۰۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۷ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۲۵۴ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲٬۸۴۳ کلمه (متوسط ۴۰۶٫۱۴ کلمه در هر خبر)
50
۲۵٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۳٬۶۲۷ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار جنوب نیوز