جنوب نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۲۵۹ کلمه (متوسط ۷٫۱۹ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۴۳۸ نویسه (متوسط ۶۷٫۷۲ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۵۷۹ کلمه (متوسط ۱۶٫۰۸ کلمه در هر خبر)
53
۵٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۱۴۴٫۸۱ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۱۱٬۹۷۷ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۶۹ کلمه در هر خبر)
40
۱۱۱٬۱۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۰۸۶ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
5
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار جنوب نیوز