شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۴۰ نویسه (متوسط ۷۰ نویسه در هر خبر)
73
right ۴۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۴۱۳ نویسه (متوسط ۲۰۶٫۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱٬۱۷۲ کلمه (متوسط ۵۸۶ کلمه در هر خبر)
76
۱۱٬۰۵۸ نویسه (متوسط ۵٬۵۲۹ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار شفاف