شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۴ -
تیتر ۶۴۶ کلمه (متوسط ۷٫۶۹ کلمه در هر خبر)
95
۶٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۷۲٫۷ نویسه در هر خبر)
71
right ۲٬۴۶۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۹ کلمه در هر خبر)
97
۲۲٬۲۳۱ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۶۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۳۶٬۱۵۶ کلمه (متوسط ۴۳۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
54
۳۳۲٬۲۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۹۵۵ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۳۲ (متوسط ۲٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۴۸
57
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۱۰ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شفاف