شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۱ کلمه (متوسط ۷٫۸۹ کلمه در هر خبر)
94
۶۸۸ نویسه (متوسط ۷۶٫۴۴ نویسه در هر خبر)
69
right ۲۸۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۶۰۱ نویسه (متوسط ۲۸۹ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۹٬۸۸۰ کلمه (متوسط ۱٬۰۹۷٫۷۸ کلمه در هر خبر)
53
۸۸٬۹۹۹ نویسه (متوسط ۹٬۸۸۹ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۳۲ (متوسط ۳٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۷
77
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شفاف