شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۵۳۶ کلمه (متوسط ۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۱۷۶ نویسه (متوسط ۸۰٫۸۸ نویسه در هر خبر)
66
right ۲٬۰۶۳ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۳ کلمه در هر خبر)
96
۱۸٬۹۸۳ نویسه (متوسط ۲۹۶٫۶۱ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۳۸٬۳۲۲ کلمه (متوسط ۵۹۸٫۷۸ کلمه در هر خبر)
78
۳۶۰٬۰۷۴ نویسه (متوسط ۵٬۶۲۶ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۳۶ (متوسط ۲٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۱۵
23
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شفاف