شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۵۹ کلمه (متوسط ۹٫۳۵ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۵۵۱ نویسه (متوسط ۹۱٫۲۴ نویسه در هر خبر)
59
summary ۵۴۴ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۴٬۹۹۷ نویسه (متوسط ۲۹۳٫۹۴ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱۰٬۲۲۷ کلمه (متوسط ۶۰۱٫۵۹ کلمه در هر خبر)
78
۹۴٬۱۱۱ نویسه (متوسط ۵٬۵۳۶ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار شفاف