شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۶۴ کلمه (متوسط ۹٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۸۴٫۱۴ نویسه در هر خبر)
63
right ۹۳۲ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
96
۸٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۲۹۳٫۹۷ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱۵٬۷۵۵ کلمه (متوسط ۵۴۳٫۲۸ کلمه در هر خبر)
70
۱۴۲٬۲۳۰ نویسه (متوسط ۴٬۹۰۴ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۸۵ (متوسط ۲٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۶
20
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۸ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شفاف