شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۴۶۸ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۸۳٫۹۱ نویسه در هر خبر)
64
summary ۱٬۵۷۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۴ کلمه در هر خبر)
98
۱۴٬۴۹۷ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۵۳ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۷٬۱۴۴ کلمه (متوسط ۵۱۲٫۱۵ کلمه در هر خبر)
66
۲۴۸٬۲۲۸ نویسه (متوسط ۴٬۶۸۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار شفاف