شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۲۰۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۶ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۹۷۱ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۹۴ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۴۸۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۶ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۳۹۳ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۴۱ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۶٬۷۸۷ کلمه (متوسط ۳۹۹٫۲۴ کلمه در هر خبر)
49
۶۳٬۹۵۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۲ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
41
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار شفاف