شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۹ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۶۵۶ نویسه (متوسط ۹۳٫۷۱ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۴۹ کلمه (متوسط ۲۱٫۲۹ کلمه در هر خبر)
70
۱٬۳۱۴ نویسه (متوسط ۱۸۷٫۷۱ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۳٬۸۰۲ کلمه (متوسط ۵۴۳٫۱۴ کلمه در هر خبر)
70
۳۶٬۱۱۸ نویسه (متوسط ۵٬۱۶۰ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
42
اخبار تغییر یافته ۲
28
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار شفاف