شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۵ -
تیتر ۱٬۰۲۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۷ کلمه در هر خبر)
85
۹٬۹۶۰ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۸۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲٬۵۷۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۵ کلمه در هر خبر)
90
۲۴٬۳۵۵ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۳۷ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳۶٬۲۷۹ کلمه (متوسط ۳۸۱٫۸۸ کلمه در هر خبر)
47
۳۴۹٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۴ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
20
اخبار تغییر یافته ۸
78
اخبار حذف شده ۷
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شفاف