فدراسیون هندبال

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۶۷۳ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۱۷ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۳۰۷ کلمه (متوسط ۲۱۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
23
۱۲٬۳۲۱ نویسه (متوسط ۲٬۰۵۴ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
83
اخبار تغییر یافته ۲
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار فدراسیون هندبال