فدراسیون هندبال

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۳۹ کلمه (متوسط ۶٫۵ کلمه در هر خبر)
98
۴۰۷ نویسه (متوسط ۶۷٫۸۳ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۵۷ کلمه (متوسط ۹۲٫۸۳ کلمه در هر خبر)
6
۵٬۰۵۲ نویسه (متوسط ۸۴۲ نویسه در هر خبر)
14
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار فدراسیون هندبال