فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲۵ -
تیتر ۵٬۰۰۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۸ کلمه در هر خبر)
82
۴۸٬۰۳۴ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۰۲ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱۲٬۴۱۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۱ کلمه در هر خبر)
97
۱۱۵٬۳۲۳ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۳۵ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۶۶٬۳۲۸ کلمه (متوسط ۳۹۱٫۳۶ کلمه در هر خبر)
48
۱٬۵۷۷٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۳٬۷۱۲ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۱٬۷۳۰ (متوسط ۴٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۴۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۱۴۹
12
اخبار حذف شده ۱
84
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۲۹ خبر
فرهنگی ۴۲ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۴۰ خبر
استانی ۲۰۰ خبر
عکس ۱۰ خبر
فیلم ۱۰ خبر

آخرین اخبار فارس