فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۴۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۳ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۴۰۸ نویسه (متوسط ۹۳٫۸۷ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۴۶۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۲۷ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۲۳۹ نویسه (متوسط ۲۸۲٫۶ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵٬۱۰۴ کلمه (متوسط ۳۴۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
41
۴۹٬۱۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۸ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۷۲ (متوسط ۴٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۹ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار فارس