فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۳۰۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۳ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۹۳۹ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۸۵ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۷۰۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۲ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۶۰۸ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۷۴ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۲٬۰۸۲ کلمه (متوسط ۴۴۷٫۴۸ کلمه در هر خبر)
56
۱۱۳٬۱۸۲ نویسه (متوسط ۴٬۱۹۲ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۱۲۴ (متوسط ۴٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۸
25
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۵ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار فارس