فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۴۲۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۱۲ کلمه در هر خبر)
79
۳٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۷۸ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۹۸۶ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۱ کلمه در هر خبر)
98
۹٬۰۵۷ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۰۳ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۶٬۲۸۵ کلمه (متوسط ۵۰۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
65
۱۵۲٬۸۲۸ نویسه (متوسط ۴٬۷۷۶ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱۷۵ (متوسط ۵٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۳۲
100
اخبار تغییر یافته ۳
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱۱ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار فارس