فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۳۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۲ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۹۱ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۳۲۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۹۳۶ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۹۱ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۸٬۲۵۹ کلمه (متوسط ۷۵۰٫۸۲ کلمه در هر خبر)
99
۷۶٬۲۰۲ نویسه (متوسط ۶٬۹۲۷ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۱۰۰ (متوسط ۹٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۴ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار فارس