فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۰ -
تیتر ۱٬۰۳۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۴ کلمه در هر خبر)
83
۹٬۷۸۵ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۷۲ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۲٬۷۲۸ کلمه (متوسط ۳۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
99
۲۵٬۳۵۰ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۳۷٬۰۷۹ کلمه (متوسط ۴۱۱٫۹۹ کلمه در هر خبر)
51
۳۵۲٬۱۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۳ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۴۸۴ (متوسط ۵٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۹۰
100
اخبار تغییر یافته ۶
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۴۲ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار فارس