فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۳۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۱ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۱۶۶ نویسه (متوسط ۱۱۴ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۶۵۰ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۱ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۸۷۰ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۹۵ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۹٬۰۳۳ کلمه (متوسط ۴۷۵٫۴۲ کلمه در هر خبر)
60
۸۵٬۸۰۰ نویسه (متوسط ۴٬۵۱۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۱۰۴ (متوسط ۵٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۳
60
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار فارس