فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۲۳۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۶ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۱۹۳ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۶۵ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۵۵۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۹ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۰۲۶ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۳ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۹٬۸۲۱ کلمه (متوسط ۴۹۱٫۰۵ کلمه در هر خبر)
63
۹۲٬۲۶۹ نویسه (متوسط ۴٬۶۱۳ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۲۶ (متوسط ۶٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
30
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار فارس