فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۱ -
تیتر ۲٬۰۰۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۹ کلمه در هر خبر)
85
۱۹٬۲۳۵ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۲۷ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۵٬۲۱۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۱ کلمه در هر خبر)
96
۴۸٬۴۶۲ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۶۵٬۵۹۵ کلمه (متوسط ۳۶۲٫۴ کلمه در هر خبر)
44
۶۲۰٬۳۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۲۷ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۷۷۲ (متوسط ۴٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۱۸۱
100
اخبار تغییر یافته ۲۸
61
اخبار حذف شده ۲
26
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
استانی ۷۴ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۱۱ خبر

آخرین اخبار فارس