فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۶۱۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
85
۵٬۹۷۵ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۱٬۴۷۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۱۳٬۷۹۹ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۴۱ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۹٬۸۶۸ کلمه (متوسط ۳۵۴٫۷۹ کلمه در هر خبر)
43
۱۸۷٬۹۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۳۵۷ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۲۶۹ (متوسط ۴٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۵۶
100
اخبار تغییر یافته ۷
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۹ خبر
استانی ۲۱ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۵ خبر

آخرین اخبار فارس