فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۹ -
تیتر ۱٬۴۱۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۱ کلمه در هر خبر)
82
۱۳٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۷ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۳٬۶۹۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۰۸ کلمه در هر خبر)
98
۳۳٬۴۹۵ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۴۷ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۵۱٬۳۵۷ کلمه (متوسط ۴۳۱٫۵۷ کلمه در هر خبر)
54
۴۸۲٬۹۸۸ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۶۰۸ (متوسط ۵٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۱۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۸
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
استانی ۵۳ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار فارس