پارسینه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷۱ -
تیتر ۲٬۲۶۳ کلمه (متوسط ۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
93
۲۱٬۲۱۴ نویسه (متوسط ۷۸٫۲۸ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۸٬۶۷۱ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۷۷٬۹۰۴ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۴۷ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱۰۹٬۰۸۲ کلمه (متوسط ۴۰۲٫۵۲ کلمه در هر خبر)
50
۱٬۰۱۶٬۲۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۷۵۰ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۹۶۹ (متوسط ۳٫۵۸ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱۸۶
68
اخبار تغییر یافته ۱۹
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۳۶ خبر
اجتماعی ۶۵ خبر
بین‌الملل ۴۳ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۱۶ خبر
ورزشی ۳۱ خبر
گوناگون ۱۳ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار پارسینه