پارسینه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۲ -
تیتر ۹۲۵ کلمه (متوسط ۸٫۲۶ کلمه در هر خبر)
93
۸٬۶۶۴ نویسه (متوسط ۷۷٫۳۶ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۳٬۶۲۰ کلمه (متوسط ۳۲٫۳۲ کلمه در هر خبر)
96
۳۲٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۶۲ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۵۸٬۵۱۹ کلمه (متوسط ۵۲۲٫۴۹ کلمه در هر خبر)
67
۵۳۹٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۴٬۸۲۱ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۳۶۳ (متوسط ۳٫۲۴ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۹۳
83
اخبار تغییر یافته ۷
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار پارسینه