پارسینه

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۳۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۶۱ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۸۱٫۵۶ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱٬۱۳۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۱۰٬۴۱۹ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۱۲ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲۵٬۰۱۸ کلمه (متوسط ۶۱۰٫۲ کلمه در هر خبر)
80
۲۳۴٬۹۸۳ نویسه (متوسط ۵٬۷۳۱ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱۴۰ (متوسط ۳٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار پارسینه