نماینده

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۹۱۹ نویسه (متوسط ۹۱٫۹ نویسه در هر خبر)
58
summary ۳۰۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۵ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۸۴۳ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۳ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۳٬۰۶۸ کلمه (متوسط ۳۰۶٫۸ کلمه در هر خبر)
36
۲۸٬۷۴۷ نویسه (متوسط ۲٬۸۷۵ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۴۲ (متوسط ۴٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر

آخرین اخبار نماینده