نماینده

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۳۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۵ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۱۵۸ نویسه (متوسط ۹۸٫۰۹ نویسه در هر خبر)
54
summary ۷۱۴ کلمه (متوسط ۳۲٫۴۵ کلمه در هر خبر)
96
۶٬۴۷۹ نویسه (متوسط ۲۹۴٫۵ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱۱٬۸۴۶ کلمه (متوسط ۵۳۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
69
۱۱۲٬۳۶۶ نویسه (متوسط ۵٬۱۰۸ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۷۸ (متوسط ۳٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار نماینده