نماینده

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۴۸۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۳ کلمه در هر خبر)
82
۴٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۱۵ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱٬۱۳۴ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۶ کلمه در هر خبر)
92
۱۰٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۷۱ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۶٬۲۰۳ کلمه (متوسط ۳۹۵٫۲ کلمه در هر خبر)
49
۱۵۲٬۰۳۸ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۸ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۸۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۴۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۹ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار نماینده