ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۲ کلمه در هر خبر)
87
۸۳۵ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۸ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۲۱۷ کلمه (متوسط ۲۴٫۱۱ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۹۴۴ نویسه (متوسط ۲۱۶ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۲٬۳۲۶ کلمه (متوسط ۲۵۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
29
۲۰٬۷۹۲ نویسه (متوسط ۲٬۳۱۰ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۸ خبر

آخرین اخبار ایپنا