ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۶۳ نویسه (متوسط ۶۳ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۲۱ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۲۲۲ نویسه (متوسط ۲۲۲ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۲۲۱ کلمه (متوسط ۲۲۱ کلمه در هر خبر)
24
۲٬۰۵۲ نویسه (متوسط ۲٬۰۵۲ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ایپنا