ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۱۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
65
۵۱۸ نویسه (متوسط ۱۷۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
4
خلاصه ۱۲۴ کلمه (متوسط ۴۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۱۱۲ نویسه (متوسط ۳۷۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۱٬۰۲۹ کلمه (متوسط ۳۴۳ کلمه در هر خبر)
41
۹٬۱۶۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۵۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار ایپنا