ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۶۷ کلمه (متوسط ۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۶۰۹ نویسه (متوسط ۹۶٫۶۳ نویسه در هر خبر)
55
right ۷۰۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۵۳۶ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۰۷ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۸٬۷۶۲ کلمه (متوسط ۳۲۴٫۵۲ کلمه در هر خبر)
39
۸۱٬۶۹۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۲۶ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۶۴ (متوسط ۲٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۳
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایلنا