ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۹ -
تیتر ۸۵۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
85
۸٬۱۶۵ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۳۵ نویسه در هر خبر)
51
right ۲٬۰۴۳ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
86
۱۹٬۲۴۵ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۶۱ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۳۱٬۳۴۲ کلمه (متوسط ۳۹۶٫۷۳ کلمه در هر خبر)
49
۲۹۴٬۹۲۶ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۳ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۲۱۶ (متوسط ۲٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۷۲
91
اخبار تغییر یافته ۱۵
52
اخبار حذف شده ۱
15
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
استانی ۸ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایلنا