ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۱ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۲۷ نویسه (متوسط ۸۰٫۷۸ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲۸۵ کلمه (متوسط ۳۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۲۷۷ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱٬۵۸۷ کلمه (متوسط ۱۷۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
18
۱۴٬۴۶۸ نویسه (متوسط ۱٬۶۰۸ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۳۷ (متوسط ۴٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا