ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۷ -
تیتر ۱٬۲۳۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
86
۱۱٬۸۵۶ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
52
right ۳٬۱۰۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۶ کلمه در هر خبر)
88
۲۸٬۶۶۳ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۹۸ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۳۸٬۲۵۹ کلمه (متوسط ۳۲۷ کلمه در هر خبر)
39
۳۶۰٬۸۴۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۸۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۳۰۲ (متوسط ۲٫۵۸ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۱۱۴
97
اخبار تغییر یافته ۱۳
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
استانی ۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایلنا