ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۵ -
تیتر ۲٬۹۴۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۸٬۲۳۵ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۷۳ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۶٬۸۴۱ کلمه (متوسط ۲۶٫۸۳ کلمه در هر خبر)
89
۶۳٬۴۱۰ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۷۴٬۲۸۷ کلمه (متوسط ۲۹۱٫۳۲ کلمه در هر خبر)
34
۶۹۴٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۲٬۷۲۵ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۸۳۲ (متوسط ۳٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۲۵۱
98
اخبار تغییر یافته ۲۳
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۳۷ خبر
اجتماعی ۴۱ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴۲ خبر
استانی ۴۴ خبر

آخرین اخبار ایلنا