ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۲۸ نویسه (متوسط ۱۲۸ نویسه در هر خبر)
34
right ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۱۶۹ نویسه (متوسط ۱۶۹ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۷۶ کلمه (متوسط ۷۶ کلمه در هر خبر)
3
۶۸۶ نویسه (متوسط ۶۸۶ نویسه در هر خبر)
10
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایلنا