ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۳۳۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۶ کلمه در هر خبر)
83
۳٬۳۳۷ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۰۷ نویسه در هر خبر)
43
right ۷۶۱ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۴ کلمه در هر خبر)
87
۷٬۳۴۹ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۴۱ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۰٬۷۸۸ کلمه (متوسط ۳۷۲ کلمه در هر خبر)
46
۱۰۶٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۷ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۱۰۱ (متوسط ۳٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۲۹
100
اخبار تغییر یافته ۳
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایلنا