ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۹ کلمه (متوسط ۱۳٫۸ کلمه در هر خبر)
77
۶۶۱ نویسه (متوسط ۱۳۲٫۲ نویسه در هر خبر)
31
summary ۷۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
50
۶۷۳ نویسه (متوسط ۱۳۴٫۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱٬۰۷۴ کلمه (متوسط ۲۱۴٫۸ کلمه در هر خبر)
23
۹٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۱٬۹۳۱ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا