ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۲ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۳۲۱ نویسه (متوسط ۱۶۰٫۵ نویسه در هر خبر)
13
right ۲۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۵ کلمه در هر خبر)
48
۲۵۱ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۵ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱٬۱۷۱ کلمه (متوسط ۵۸۵٫۵ کلمه در هر خبر)
76
۱۱٬۲۱۴ نویسه (متوسط ۵٬۶۰۷ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایلنا