ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۹ -
تیتر ۲٬۳۰۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
81
۲۱٬۸۸۵ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۷۹ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۴٬۸۱۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۴۶ کلمه در هر خبر)
84
۴۴٬۸۷۱ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۴۱ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۶۸٬۸۰۹ کلمه (متوسط ۳۶۴٫۰۷ کلمه در هر خبر)
44
۶۴۹٬۰۴۲ نویسه (متوسط ۳٬۴۳۴ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۷۳۸ (متوسط ۳٫۹ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۱۸۸
99
اخبار تغییر یافته ۱۳
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۳۱ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
ورزشی ۳۲ خبر
استانی ۳۶ خبر

آخرین اخبار ایلنا