ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۵ -
تیتر ۱٬۴۲۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۷ کلمه در هر خبر)
84
۱۳٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۱ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۳٬۰۹۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۷۹ کلمه در هر خبر)
82
۲۸٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۲۲۸٫۱۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۴۵٬۸۰۱ کلمه (متوسط ۳۶۶٫۴۱ کلمه در هر خبر)
45
۴۲۳٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۹ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۳۴۶ (متوسط ۲٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۱۲۰
96
اخبار تغییر یافته ۱۳
74
اخبار حذف شده ۱
46
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
استانی ۲۲ خبر

آخرین اخبار ایلنا