ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶۶ -
تیتر ۳٬۰۴۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۴ کلمه در هر خبر)
83
۲۹٬۱۷۰ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۶۶ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۷٬۵۲۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
94
۶۹٬۶۹۵ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۰۱ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۹۴٬۹۳۰ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۸۸ کلمه در هر خبر)
43
۹۰۰٬۹۸۳ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۷ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۸۰۲ (متوسط ۳٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲۵۶
96
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۳۰ خبر
بین‌الملل ۲۶ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۵۳ خبر
استانی ۵۷ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا