ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۴۹ نویسه (متوسط ۷۴٫۵ نویسه در هر خبر)
70
right ۲۸ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
46
۲۸۰ نویسه (متوسط ۱۴۰ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۲۳ کلمه (متوسط ۶۱٫۵ کلمه در هر خبر)
1
۱٬۱۰۹ نویسه (متوسط ۵۵۴ نویسه در هر خبر)
6
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایلنا