تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۰۷ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۹۸۲ نویسه (متوسط ۹۴٫۳۸ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۶۹۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۶٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۳۰۳٫۲۴ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۸٬۹۵۱ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۲۴ کلمه در هر خبر)
53
۸۱٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۱ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار تین نیوز