تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۸ کلمه (متوسط ۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
88
۷۱۴ نویسه (متوسط ۸۹٫۲۵ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۳۱۹ کلمه (متوسط ۳۹٫۸۸ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۹۲۹ نویسه (متوسط ۳۶۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
41
بدنه ۵٬۸۰۱ کلمه (متوسط ۷۲۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
96
۵۵٬۲۸۷ نویسه (متوسط ۶٬۹۱۱ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار تین نیوز