تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۹۰ نویسه (متوسط ۹۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۵۲ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۴۹۲ نویسه (متوسط ۲۴۶ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۳۹۹ کلمه (متوسط ۱۹۹٫۵ کلمه در هر خبر)
21
۳٬۹۶۰ نویسه (متوسط ۱٬۹۸۰ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار تین نیوز