تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۳۰۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۳ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۸۹۲ نویسه (متوسط ۹۶٫۴ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۹۵۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۷۳ کلمه در هر خبر)
97
۸٬۷۶۷ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۲۳ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱۰٬۴۴۰ کلمه (متوسط ۳۴۸ کلمه در هر خبر)
42
۹۶٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۸ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۷
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۲۴
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار تین نیوز