تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۵۰۵ کلمه (متوسط ۹٫۱۸ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۸۹٫۴۴ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱٬۶۲۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۱ کلمه در هر خبر)
98
۱۴٬۸۵۶ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۱۱ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۲۶٬۸۸۳ کلمه (متوسط ۴۸۸٫۷۸ کلمه در هر خبر)
62
۲۵۶٬۲۰۷ نویسه (متوسط ۴٬۶۵۸ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۶۱ (متوسط ۲٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۵۳
96
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار تین نیوز