تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۵۶۷ کلمه (متوسط ۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۵۳۳ نویسه (متوسط ۸۲٫۵۸ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱٬۶۵۱ کلمه (متوسط ۲۴٫۶۴ کلمه در هر خبر)
82
۱۵٬۱۷۲ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۴۵ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۲۷٬۷۵۶ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۲۷ کلمه در هر خبر)
52
۲۶۳٬۱۶۱ نویسه (متوسط ۳٬۹۲۸ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۲۱۸ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۶۱
91
اخبار تغییر یافته ۵
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار تین نیوز