ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۲ کلمه (متوسط ۸٫۴ کلمه در هر خبر)
92
۴۱۳ نویسه (متوسط ۸۲٫۶ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱۴۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۸ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۴۳۱ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۲ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲٬۱۷۸ کلمه (متوسط ۴۳۵٫۶ کلمه در هر خبر)
55
۲۱٬۶۶۲ نویسه (متوسط ۴٬۳۳۲ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۰٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
32
خبرهای عکس‌دار ۴
80
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۵ خبر

آخرین اخبار ایبنا