ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۵۴۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۹ کلمه در هر خبر)
84
۵٬۱۵۹ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۴۸ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۱٬۵۱۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۲ کلمه در هر خبر)
97
۱۴٬۰۵۶ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۸۳ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۲۴٬۸۳۴ کلمه (متوسط ۵۱۷٫۳۸ کلمه در هر خبر)
66
۲۳۸٬۰۰۷ نویسه (متوسط ۴٬۹۵۸ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۰٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
27
خبرهای عکس‌دار ۴۷
97
اخبار تغییر یافته ۴
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴۱ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار ایبنا