روزنامه گسترش صمت

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۹۷ کلمه (متوسط ۶٫۹۳ کلمه در هر خبر)
97
۹۴۶ نویسه (متوسط ۶۷٫۵۷ نویسه در هر خبر)
74
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۱٬۹۹۹ کلمه (متوسط ۸۵۷٫۰۷ کلمه در هر خبر)
85
۱۲۱٬۳۷۶ نویسه (متوسط ۸٬۶۷۰ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
71
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
روزنامه ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه گسترش صمت