روزنامه صمت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۸۰ نویسه (متوسط ۴۰ نویسه در هر خبر)
93
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲۸ کلمه (متوسط ۶۴ کلمه در هر خبر)
2
۸۵۴ نویسه (متوسط ۴۲۷ نویسه در هر خبر)
3
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۱٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صمت