روزنامه صمت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۵ -
تیتر ۵۴۹ کلمه (متوسط ۷٫۳۲ کلمه در هر خبر)
96
۵٬۰۶۲ نویسه (متوسط ۶۷٫۴۹ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۹٬۹۵۶ کلمه (متوسط ۶۶۶٫۰۸ کلمه در هر خبر)
88
۴۷۶٬۹۴۷ نویسه (متوسط ۶٬۳۵۹ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۴۷۲ (متوسط ۶٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
31
خبرهای عکس‌دار ۷۴
98
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۶۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صمت