روزنامه صمت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۸۰ نویسه (متوسط ۴۰ نویسه در هر خبر)
93
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۴ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
0
۱۱۷ نویسه (متوسط ۵۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صمت