روزنامه صمت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۰۶ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۹۴۸ نویسه (متوسط ۷۹ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۰۷۵ کلمه (متوسط ۴۲۲٫۹۲ کلمه در هر خبر)
53
۴۷٬۸۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۸۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۶٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
28
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر

آخرین اخبار روزنامه صمت