وزارت امور خارجه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۵۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
33
۵۴۴ نویسه (متوسط ۲۷۲ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۴۴۸ کلمه (متوسط ۷۲۴ کلمه در هر خبر)
96
۱۳٬۵۴۶ نویسه (متوسط ۶٬۷۷۳ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت امور خارجه