وزارت امور خارجه

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۴۷ نویسه (متوسط ۷۳٫۵ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۵۸ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۵۱۱ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۵ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۹۹ کلمه (متوسط ۹۹٫۵ کلمه در هر خبر)
7
۱٬۸۳۲ نویسه (متوسط ۹۱۶ نویسه در هر خبر)
16
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت امور خارجه