وزارت امور خارجه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۲۶۲ نویسه (متوسط ۱۳۱ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۴۴ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
73
۳۳۶ نویسه (متوسط ۱۶۸ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۶۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۶۱۲ نویسه (متوسط ۳۰۶ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت امور خارجه