روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۷۹ کلمه (متوسط ۶٫۰۸ کلمه در هر خبر)
99
۷۳۷ نویسه (متوسط ۵۶٫۶۹ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۰۸۹ کلمه (متوسط ۵۴۵٫۳۱ کلمه در هر خبر)
70
۶۷٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۵٬۲۰۱ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۹ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران