روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۲ -
تیتر ۶۱۶ کلمه (متوسط ۶٫۰۴ کلمه در هر خبر)
99
۵٬۸۸۱ نویسه (متوسط ۵۷٫۶۶ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۹٬۶۹۵ کلمه (متوسط ۶۸۳٫۲۸ کلمه در هر خبر)
90
۶۶۳٬۵۹۶ نویسه (متوسط ۶٬۵۰۶ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران