روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۳۹۸ کلمه (متوسط ۶٫۱۲ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۷۴۹ نویسه (متوسط ۵۷٫۶۸ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۵٬۷۷۴ کلمه (متوسط ۸۵۸٫۰۶ کلمه در هر خبر)
85
۵۲۷٬۵۴۱ نویسه (متوسط ۸٬۱۱۶ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران