روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۵۱ کلمه (متوسط ۷٫۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۴۶۴ نویسه (متوسط ۶۶٫۲۹ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۲۹۳ کلمه (متوسط ۷۵۶٫۱۴ کلمه در هر خبر)
99
۵۲٬۳۴۶ نویسه (متوسط ۷٬۴۷۸ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران