روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۳۹ کلمه (متوسط ۷٫۳۲ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۲۶۶ نویسه (متوسط ۶۶٫۶۳ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۴٬۳۹۱ کلمه (متوسط ۷۵۷٫۴۲ کلمه در هر خبر)
99
۱۳۹٬۴۰۴ نویسه (متوسط ۷٬۳۳۷ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران