روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۴۳۰ کلمه (متوسط ۶٫۶۲ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۹۸۸ نویسه (متوسط ۶۱٫۳۵ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۷٬۱۶۷ کلمه (متوسط ۷۲۵٫۶۵ کلمه در هر خبر)
96
۴۴۹٬۵۸۰ نویسه (متوسط ۶٬۹۱۷ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران