بنیاد ملی نخبگان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۸۷ نویسه (متوسط ۸۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۳۴ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۳۱۲ نویسه (متوسط ۳۱۲ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۳۴۷ کلمه (متوسط ۳۴۷ کلمه در هر خبر)
42
۳٬۳۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۷ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار بنیاد ملی نخبگان