بنیاد ملی نخبگان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۲۱ نویسه (متوسط ۱۲۱ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۵۱ کلمه در هر خبر)
70
۵۲۰ نویسه (متوسط ۵۲۰ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۱۶ کلمه (متوسط ۷۱۶ کلمه در هر خبر)
95
۶٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۶٬۳۹۴ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار بنیاد ملی نخبگان