بنیاد ملی نخبگان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۸۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۸۳۲ نویسه (متوسط ۱۰۴ نویسه در هر خبر)
50
summary ۴۴ کلمه (متوسط ۵٫۵ کلمه در هر خبر)
18
۴۲۲ نویسه (متوسط ۵۲٫۷۵ نویسه در هر خبر)
29
بدنه ۳٬۷۵۶ کلمه (متوسط ۴۶۹٫۵ کلمه در هر خبر)
59
۳۶٬۱۵۴ نویسه (متوسط ۴٬۵۱۹ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار بنیاد ملی نخبگان