بنیاد ملی نخبگان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۴۰ کلمه (متوسط ۱۵٫۵۶ کلمه در هر خبر)
71
۱٬۳۱۱ نویسه (متوسط ۱۴۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۱۷۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
65
۱٬۸۱۶ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۷۸ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۳٬۷۵۹ کلمه (متوسط ۴۱۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
52
۳۶٬۹۷۴ نویسه (متوسط ۴٬۱۰۸ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار بنیاد ملی نخبگان