پانا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۳۱۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۸ کلمه در هر خبر)
83
۳٬۱۵۴ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۸۱ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱٬۰۴۸ کلمه (متوسط ۳۸٫۸۱ کلمه در هر خبر)
87
۹٬۷۱۸ نویسه (متوسط ۳۵۹٫۹۳ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۱۲٬۱۶۱ کلمه (متوسط ۴۵۰٫۴۱ کلمه در هر خبر)
57
۱۱۳٬۸۲۶ نویسه (متوسط ۴٬۲۱۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۷۲ (متوسط ۶٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
29
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار پانا