پانا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸ -
تیتر ۷۳۶ کلمه (متوسط ۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
89
۷٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۹۱٫۵۸ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۲٬۵۱۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۹ کلمه در هر خبر)
96
۲۳٬۳۹۵ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۹۴ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۲۶٬۳۳۶ کلمه (متوسط ۳۳۷٫۶۴ کلمه در هر خبر)
41
۲۵۲٬۴۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۲۳۶ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۴۳۶ (متوسط ۵٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
43
خبرهای عکس‌دار ۷۱
91
اخبار تغییر یافته ۱۸
42
اخبار حذف شده ۲۶
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۵ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار پانا