پانا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۳۰۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۱ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۹۸۲ نویسه (متوسط ۹۹٫۴ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۱٬۲۳۰ کلمه (متوسط ۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۱۱٬۶۱۱ نویسه (متوسط ۳۸۷٫۰۳ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۱۷٬۳۹۳ کلمه (متوسط ۵۷۹٫۷۷ کلمه در هر خبر)
75
۱۶۶٬۱۴۹ نویسه (متوسط ۵٬۵۳۸ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱۲۴ (متوسط ۴٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۳۰
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۵ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار پانا

هیچ مطلبی با مشخصات خواسته‌شده یافت نشد!