پانا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۴۶۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۹ کلمه در هر خبر)
82
۴٬۵۴۸ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۶۲ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱٬۱۸۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
99
۱۱٬۲۸۷ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۴۱ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱۵٬۹۶۰ کلمه (متوسط ۴۰۹٫۲۳ کلمه در هر خبر)
51
۱۵۱٬۲۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۷۸ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۸۶ (متوسط ۴٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۸
97
اخبار تغییر یافته ۱۰
35
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار پانا