پانا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۶ -
تیتر ۱٬۴۲۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۱۳٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۷۶ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۳٬۸۳۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۶ کلمه در هر خبر)
93
۳۷٬۴۲۴ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۱۸ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۴۵٬۵۵۵ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۹۶ کلمه در هر خبر)
40
۴۲۹٬۶۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۹ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۵۱۵ (متوسط ۳٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۱۳۶
100
اخبار تغییر یافته ۲۵
54
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
فرهنگی ۴۰ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۱۶ خبر

آخرین اخبار پانا