پانا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۵۴ کلمه (متوسط ۹٫۵۷ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۳۳۷ نویسه (متوسط ۹۰٫۱۹ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۳۵۸ کلمه (متوسط ۳۶٫۷ کلمه در هر خبر)
90
۱۲٬۵۰۷ نویسه (متوسط ۳۳۸٫۰۳ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۲۲٬۵۳۱ کلمه (متوسط ۶۰۸٫۹۵ کلمه در هر خبر)
79
۲۰۹٬۷۱۴ نویسه (متوسط ۵٬۶۶۸ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۶۸ (متوسط ۴٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۳۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار پانا