آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۶۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۶۵۷ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۲۸ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۸۵۶ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۴ کلمه در هر خبر)
93
۷٬۹۸۷ نویسه (متوسط ۳۱۹٫۴۸ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۹٬۵۷۹ کلمه (متوسط ۳۸۳٫۱۶ کلمه در هر خبر)
47
۹۳٬۳۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۲ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۸۶ (متوسط ۳٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار آناج