نورنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۰ کلمه (متوسط ۸٫۸۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۲۸ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۳۱۸ کلمه (متوسط ۳۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۳۱۰٫۷۸ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۲٬۲۶۱ کلمه (متوسط ۲۵۱٫۲۲ کلمه در هر خبر)
28
۲۱٬۵۶۶ نویسه (متوسط ۲٬۳۹۶ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۵۴ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار نورنیوز