جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۱۶۰ کلمه (متوسط ۶٫۹۶ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۶۴٫۹۱ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۶۱۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۸ کلمه در هر خبر)
89
۵٬۳۵۲ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۷ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱۱٬۰۲۴ کلمه (متوسط ۴۷۹٫۳ کلمه در هر خبر)
61
۱۰۵٬۵۴۵ نویسه (متوسط ۴٬۵۸۹ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۱٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۸
34
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان