جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۷۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۵ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۵۸۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۹۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱٬۲۶۷ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۴ کلمه در هر خبر)
93
۱۱٬۴۶۱ نویسه (متوسط ۳۰۹٫۷۶ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۲۶٬۵۶۴ کلمه (متوسط ۷۱۷٫۹۵ کلمه در هر خبر)
95
۲۴۹٬۵۴۴ نویسه (متوسط ۶٬۷۴۴ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۱۲۷ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۸
21
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار جوان