جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۳۶۷ کلمه (متوسط ۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۴۵۸ نویسه (متوسط ۸۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱٬۵۹۷ کلمه (متوسط ۳۸٫۰۲ کلمه در هر خبر)
88
۱۴٬۲۹۷ نویسه (متوسط ۳۴۰٫۴ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۲۰٬۱۲۶ کلمه (متوسط ۴۷۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
61
۱۹۰٬۸۵۹ نویسه (متوسط ۴٬۵۴۴ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۹
69
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان