جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۴۸ کلمه (متوسط ۷٫۴ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۳۸۰ نویسه (متوسط ۶۹ نویسه در هر خبر)
74
right ۵۰۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۴ کلمه در هر خبر)
84
۴٬۴۸۱ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۰۵ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۵٬۳۲۹ کلمه (متوسط ۲۶۶٫۴۵ کلمه در هر خبر)
30
۵۱٬۰۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۵۵۳ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
10
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جوان