جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۴ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۳۲۶ نویسه (متوسط ۸۱٫۵ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
42
۴۴۹ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱٬۷۹۰ کلمه (متوسط ۴۴۷٫۵ کلمه در هر خبر)
56
۱۷٬۶۴۳ نویسه (متوسط ۴٬۴۱۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۱٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۲
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان