جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۵٫۵ کلمه در هر خبر)
90
۱۲۷ نویسه (متوسط ۶۳٫۵ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۲۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۵ کلمه در هر خبر)
48
۳۰۵ نویسه (متوسط ۱۵۲٫۵ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۷۶۲ کلمه (متوسط ۳۸۱ کلمه در هر خبر)
47
۷٬۶۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۰ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان