جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۳۲۸ کلمه (متوسط ۸٫۴۱ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۱۸۹ نویسه (متوسط ۸۱٫۷۷ نویسه در هر خبر)
65
right ۹۴۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۱ کلمه در هر خبر)
80
۸٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۲۱۷٫۷۹ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۲۳٬۶۵۱ کلمه (متوسط ۶۰۶٫۴۴ کلمه در هر خبر)
79
۲۱۷٬۶۸۷ نویسه (متوسط ۵٬۵۸۲ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
25
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر
عکس ۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جوان