جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۱ -
تیتر ۱٬۸۹۱ کلمه (متوسط ۸٫۹۶ کلمه در هر خبر)
91
۱۷٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۸۳٫۷۲ نویسه در هر خبر)
64
right ۵٬۶۰۱ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۵ کلمه در هر خبر)
88
۵۱٬۰۴۱ نویسه (متوسط ۲۴۱٫۹ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۷۳٬۹۷۹ کلمه (متوسط ۳۵۰٫۶۱ کلمه در هر خبر)
42
۷۰۰٬۰۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۸ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸۴
39
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۰ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۵۲ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۴۰ خبر
عکس ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جوان