جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۵۹ کلمه (متوسط ۷٫۹۵ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۵۰۸ نویسه (متوسط ۷۵٫۴ نویسه در هر خبر)
69
summary ۷۱۲ کلمه (متوسط ۳۵٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۳۸۲ نویسه (متوسط ۳۱۹٫۱ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۱۳٬۷۸۲ کلمه (متوسط ۶۸۹٫۱ کلمه در هر خبر)
91
۱۳۳٬۴۵۲ نویسه (متوسط ۶٬۶۷۳ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
15
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان