جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۱ -
تیتر ۱٬۱۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۱۰٬۶۳۸ نویسه (متوسط ۸۱٫۲۱ نویسه در هر خبر)
65
right ۳٬۷۳۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
94
۳۳٬۸۷۷ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۶ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۷۵٬۷۹۸ کلمه (متوسط ۵۷۸٫۶۱ کلمه در هر خبر)
75
۷۱۶٬۳۷۳ نویسه (متوسط ۵٬۴۶۸ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۷
43
اخبار تغییر یافته ۳
94
اخبار حذف شده ۱
49
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۹ خبر
روزنامه ۱ خبر
عکس ۱۰ خبر

آخرین اخبار جوان