جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۹ -
تیتر ۶۱۹ کلمه (متوسط ۷٫۸۴ کلمه در هر خبر)
94
۵٬۸۷۴ نویسه (متوسط ۷۴٫۳۵ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۲٬۵۰۷ کلمه (متوسط ۳۱٫۷۳ کلمه در هر خبر)
97
۲۲٬۵۰۶ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۸۹ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۴۱٬۲۹۷ کلمه (متوسط ۵۲۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
67
۳۹۷٬۸۷۷ نویسه (متوسط ۵٬۰۳۶ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۱۱۵ (متوسط ۱٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۶۲
78
اخبار تغییر یافته ۵
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
روزنامه ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار جوان