جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۶۳۰ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۵٬۸۵۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۰۵ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۶۲۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۰۲ کلمه در هر خبر)
83
۱۴٬۹۴۹ نویسه (متوسط ۲۲۹٫۹۸ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲۷٬۹۰۷ کلمه (متوسط ۴۲۹٫۳۴ کلمه در هر خبر)
54
۲۶۶٬۰۲۱ نویسه (متوسط ۴٬۰۹۳ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۰٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۶۵
100
اخبار تغییر یافته ۶
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان