جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۷ -
تیتر ۹۱۳ کلمه (متوسط ۹٫۴۱ کلمه در هر خبر)
89
۸٬۵۵۲ نویسه (متوسط ۸۸٫۱۶ نویسه در هر خبر)
61
right ۳٬۳۹۶ کلمه (متوسط ۳۵٫۰۱ کلمه در هر خبر)
92
۳۰٬۹۳۸ نویسه (متوسط ۳۱۸٫۹۵ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۳۶٬۹۵۷ کلمه (متوسط ۳۸۱ کلمه در هر خبر)
47
۳۴۷٬۵۹۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۳ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۴
35
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۳۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جوان