جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۳ -
تیتر ۶۹۷ کلمه (متوسط ۸٫۴ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۶۴۳ نویسه (متوسط ۸۰٫۰۴ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲٬۴۹۸ کلمه (متوسط ۳۰٫۱ کلمه در هر خبر)
99
۲۲٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۷۶ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۶۲٬۷۱۶ کلمه (متوسط ۷۵۵٫۶۱ کلمه در هر خبر)
99
۵۸۶٬۱۰۶ نویسه (متوسط ۷٬۰۶۲ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۰٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
6
خبرهای عکس‌دار ۱۲
14
اخبار تغییر یافته ۶
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر
عکس ۹ خبر

آخرین اخبار جوان