جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۳۴ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۲۴۰ نویسه (متوسط ۸۶٫۱۵ نویسه در هر خبر)
62
right ۷۵۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
97
۶٬۷۵۱ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۶۵ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۴۷٬۲۱۵ کلمه (متوسط ۱٬۸۱۵٫۹۶ کلمه در هر خبر)
0
۴۵۳٬۴۶۷ نویسه (متوسط ۱۷٬۴۴۱ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
19
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار جوان