جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۳ -
تیتر ۵۲۹ کلمه (متوسط ۸٫۴ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۸۹۹ نویسه (متوسط ۷۷٫۷۶ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱٬۹۶۴ کلمه (متوسط ۳۱٫۱۷ کلمه در هر خبر)
98
۱۷٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۳۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۳۷٬۲۰۶ کلمه (متوسط ۵۹۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
77
۳۵۳٬۴۵۲ نویسه (متوسط ۵٬۶۱۰ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۷۲ (متوسط ۱٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۴۸
76
اخبار تغییر یافته ۳
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۹ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان