جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۴۷۱ کلمه (متوسط ۹٫۲۴ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۴۸۹ نویسه (متوسط ۸۸٫۰۲ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱٬۵۸۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
98
۱۴٬۵۵۶ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۴۱ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۲۲٬۹۲۳ کلمه (متوسط ۴۴۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
57
۲۲۰٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۳۱۴ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۶
70
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
ورزشی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان