جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۵۴۰ کلمه (متوسط ۸٫۳۱ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۱۹۴ نویسه (متوسط ۷۹٫۹۱ نویسه در هر خبر)
66
right ۱٬۹۰۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۳ کلمه در هر خبر)
97
۱۷٬۲۶۶ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۶۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۵٬۳۸۱ کلمه (متوسط ۳۹۰٫۴۸ کلمه در هر خبر)
48
۲۳۹٬۰۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۷۸ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
13
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جوان