فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۶۹ نویسه (متوسط ۶۹ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
53
۱۵۴ نویسه (متوسط ۱۵۴ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۴۲۱ کلمه (متوسط ۴۲۱ کلمه در هر خبر)
53
۳٬۷۱۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۱۹ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال