فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۸۸۴ نویسه (متوسط ۹۸٫۲۲ نویسه در هر خبر)
54
summary ۲۲۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۴۴ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۲۳۴٫۴۴ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۱۴۳ کلمه (متوسط ۱۲۷ کلمه در هر خبر)
11
۱۰٬۵۲۳ نویسه (متوسط ۱٬۱۶۹ نویسه در هر خبر)
22
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۹ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال