فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۱۲ نویسه (متوسط ۱۱۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۱۲ نویسه (متوسط ۲۱۲ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۲۲۳ کلمه (متوسط ۲۲۳ کلمه در هر خبر)
24
۲٬۰۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۰۶۵ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال