فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱۵۷ نویسه (متوسط ۱۵۷ نویسه در هر خبر)
15
خلاصه ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
50
۱۵۶ نویسه (متوسط ۱۵۶ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۸۳ کلمه (متوسط ۸۳ کلمه در هر خبر)
4
۹۰۴ نویسه (متوسط ۹۰۴ نویسه در هر خبر)
15
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال