فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۴۴ نویسه (متوسط ۷۲ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۲۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
45
۲۵۱ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۵ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۵۴ کلمه (متوسط ۷۷ کلمه در هر خبر)
3
۱٬۴۸۷ نویسه (متوسط ۷۴۴ نویسه در هر خبر)
11
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال