فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۲۸۶ نویسه (متوسط ۹۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۴۳ کلمه (متوسط ۱۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
47
۴۱۱ نویسه (متوسط ۱۳۷ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۵۸۶ کلمه (متوسط ۱۹۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
20
۵٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۱٬۸۵۸ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال