فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
92
۸۱۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱۶۶ کلمه (متوسط ۱۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
61
۱٬۶۲۰ نویسه (متوسط ۱۸۰ نویسه در هر خبر)
100
بدنه ۱٬۶۶۰ کلمه (متوسط ۱۸۴٫۴۴ کلمه در هر خبر)
19
۱۵٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۱٬۷۶۰ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
44
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۸ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال