وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۵۴ کلمه (متوسط ۱۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
61
۱٬۴۹۹ نویسه (متوسط ۱۸۷٫۳۸ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۴۷ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۸ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۲۸۷ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲٬۹۵۸ کلمه (متوسط ۳۶۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
45
۲۸٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۶ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی