وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۶۲ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
26
۵۹۲ نویسه (متوسط ۲۹۶ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۶۴ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۵۶۸ نویسه (متوسط ۲۸۴ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۹۹۷ کلمه (متوسط ۴۹۸٫۵ کلمه در هر خبر)
64
۸٬۳۲۳ نویسه (متوسط ۴٬۱۶۲ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی