وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۸۱ کلمه (متوسط ۱۸٫۱ کلمه در هر خبر)
64
۱٬۸۶۹ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۳۰۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۵ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۹۷۸ نویسه (متوسط ۲۹۷٫۸ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۳٬۴۵۷ کلمه (متوسط ۳۴۵٫۷ کلمه در هر خبر)
42
۳۲٬۵۶۲ نویسه (متوسط ۳٬۲۵۶ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی