وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۱۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
58
۱٬۲۷۳ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۱۷ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۸۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۱٬۷۶۹ نویسه (متوسط ۲۹۴٫۸۳ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱٬۲۳۷ کلمه (متوسط ۲۰۶٫۱۷ کلمه در هر خبر)
22
۱۱٬۶۸۴ نویسه (متوسط ۱٬۹۴۷ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
83
اخبار تغییر یافته ۲
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی