وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱۵۲ نویسه (متوسط ۱۵۲ نویسه در هر خبر)
18
خلاصه ۳۱ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۲۸۹ نویسه (متوسط ۲۸۹ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲۲۱ کلمه (متوسط ۲۲۱ کلمه در هر خبر)
24
۱٬۹۹۴ نویسه (متوسط ۱٬۹۹۴ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی