وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۲۴۱ کلمه (متوسط ۱۸٫۵۴ کلمه در هر خبر)
63
۲٬۴۶۲ نویسه (متوسط ۱۸۹٫۳۸ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۴۷۷ کلمه (متوسط ۳۶٫۶۹ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۳۶۰ نویسه (متوسط ۳۳۵٫۳۸ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۳٬۳۱۴ کلمه (متوسط ۲۵۴٫۹۲ کلمه در هر خبر)
29
۳۰٬۵۲۹ نویسه (متوسط ۲٬۳۴۸ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
92
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی