راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۳۸۵ نویسه (متوسط ۹۶٫۲۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۸۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۷۲۱ نویسه (متوسط ۱۸۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۱٬۸۲۵ کلمه (متوسط ۴۵۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
58
۱۷٬۱۸۳ نویسه (متوسط ۴٬۲۹۶ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر