راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۵۳ نویسه (متوسط ۵۳ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
53
۱۴۶ نویسه (متوسط ۱۴۶ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۱۳ کلمه (متوسط ۱۱۳ کلمه در هر خبر)
9
۱٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۱٬۰۱۳ نویسه در هر خبر)
18
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر