راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۱۱۰ نویسه (متوسط ۵۵ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۵ کلمه در هر خبر)
85
۴۰۷ نویسه (متوسط ۲۰۳٫۵ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱۱۱ کلمه (متوسط ۵۵٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۵۶۶ نویسه در هر خبر)
6
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر