راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۸ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۲۴۷ نویسه (متوسط ۸۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۶۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
74
۶۳۰ نویسه (متوسط ۲۱۰ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۵۶۲ کلمه (متوسط ۱۸۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
19
۵٬۲۸۶ نویسه (متوسط ۱٬۷۶۲ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۱٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر