راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۴۴۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۰۲۹ نویسه (متوسط ۹۸٫۲۷ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۴۰۶ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۹ کلمه در هر خبر)
93
۱۲٬۳۶۶ نویسه (متوسط ۳۰۱٫۶۱ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۲۴٬۴۰۰ کلمه (متوسط ۵۹۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
77
۲۲۴٬۹۰۵ نویسه (متوسط ۵٬۴۸۵ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۲۰۸ (متوسط ۵٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۳۹
95
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر