راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۳۶۱ نویسه (متوسط ۹۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱۲۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۱۳۶ نویسه (متوسط ۲۸۴ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱٬۳۹۴ کلمه (متوسط ۳۴۸٫۵ کلمه در هر خبر)
42
۱۳٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۳٬۳۵۵ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر