راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۶ کلمه در هر خبر)
83
۵۰۸ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۶ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱۰۸ کلمه (متوسط ۲۱٫۶ کلمه در هر خبر)
72
۹۵۰ نویسه (متوسط ۱۹۰ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۱٬۴۰۵ کلمه (متوسط ۲۸۱ کلمه در هر خبر)
33
۱۲٬۹۰۵ نویسه (متوسط ۲٬۵۸۱ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۳٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر