راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۹۹ کلمه (متوسط ۹٫۰۵ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۸۷۱ نویسه (متوسط ۸۵٫۰۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۶۶۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۴ کلمه در هر خبر)
99
۵٬۹۲۸ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۴۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۱٬۱۴۰ کلمه (متوسط ۵۰۶٫۳۶ کلمه در هر خبر)
65
۱۰۴٬۷۰۸ نویسه (متوسط ۴٬۷۵۹ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۶۷ (متوسط ۳٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۹
86
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر