الف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۲ -
تیتر ۱٬۴۸۹ کلمه (متوسط ۸٫۶۶ کلمه در هر خبر)
92
۱۴٬۱۳۵ نویسه (متوسط ۸۲٫۱۸ نویسه در هر خبر)
65
right ۷۴۵ کلمه (متوسط ۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
14
۶٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۳۸٫۷۹ نویسه در هر خبر)
21
بدنه ۷۸٬۱۶۷ کلمه (متوسط ۴۵۴٫۴۶ کلمه در هر خبر)
57
۷۲۵٬۱۸۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۱۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
2
اخبار تغییر یافته ۶
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۰ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۴۸ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
عکس ۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار الف