الف

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۲ -
تیتر ۱٬۴۴۷ کلمه (متوسط ۸٫۹۳ کلمه در هر خبر)
91
۱۳٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۸۶٫۲۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۴٬۶۳۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۶ کلمه در هر خبر)
95
۴۲٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۲۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۶۶٬۶۳۲ کلمه (متوسط ۴۱۱٫۳۱ کلمه در هر خبر)
51
۶۱۹٬۷۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۸۲۶ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۴۱۳ (متوسط ۲٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۸۶
53
اخبار تغییر یافته ۴
93
اخبار حذف شده ۱
58
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۳۲ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۳۵ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
عکس ۷ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار الف