الف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۶۶ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۶۳۹ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۸ نویسه در هر خبر)
66
right ۲۱۴ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۸۸ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱٬۴۵۲ کلمه (متوسط ۱۸۱٫۵ کلمه در هر خبر)
18
۱۳٬۷۸۹ نویسه (متوسط ۱٬۷۲۴ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار الف