الف

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۹ -
تیتر ۸۳۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۱۷۶ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۴۹ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲٬۰۷۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۸ کلمه در هر خبر)
87
۱۹٬۲۰۲ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۰۶ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۲۹٬۹۱۳ کلمه (متوسط ۳۷۸٫۶۵ کلمه در هر خبر)
46
۲۸۲٬۷۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۷۹ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱۴۲ (متوسط ۱٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۴۱
51
اخبار تغییر یافته ۳
90
اخبار حذف شده ۱
15
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۵ خبر

آخرین اخبار الف