الف

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۸۲ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۸۶ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۴۱۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۵ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۷۶۸ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۱۴ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۶٬۳۱۰ کلمه (متوسط ۴۵۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
57
۶۰٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۴٬۳۱۷ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۴
28
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار الف