الف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۲ -
تیتر ۲٬۱۱۳ کلمه (متوسط ۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
88
۲۰٬۱۳۶ نویسه (متوسط ۹۴٫۹۸ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۵٬۷۵۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۶ کلمه در هر خبر)
90
۵۲٬۳۳۴ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۸۶ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۸۴٬۱۳۳ کلمه (متوسط ۳۹۶٫۸۵ کلمه در هر خبر)
49
۷۸۵٬۷۸۳ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۷ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۶۳۷ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۷۵
35
اخبار تغییر یافته ۶
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰۱ خبر
اقتصادی ۲۹ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار الف