الف

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۰ -
تیتر ۲٬۳۸۷ کلمه (متوسط ۹٫۵۵ کلمه در هر خبر)
89
۲۲٬۸۷۲ نویسه (متوسط ۹۱٫۴۹ نویسه در هر خبر)
59
right ۹۹۶ کلمه (متوسط ۳٫۹۸ کلمه در هر خبر)
13
۸٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۳۵٫۷۸ نویسه در هر خبر)
19
بدنه ۱۰۰٬۴۴۹ کلمه (متوسط ۴۰۱٫۸ کلمه در هر خبر)
50
۹۳۰٬۹۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۴ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
2
اخبار تغییر یافته ۱۵
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۶ خبر
اقتصادی ۳۳ خبر
اجتماعی ۵۹ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۳۰ خبر
عکس ۲۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار الف