الف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۵۴۷ کلمه (متوسط ۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۸۶٫۸۸ نویسه در هر خبر)
62
right ۱۶ کلمه (متوسط ۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
0
۱۱۸ نویسه (متوسط ۱٫۹۷ نویسه در هر خبر)
1
بدنه ۳۴٬۵۶۳ کلمه (متوسط ۵۷۶٫۰۵ کلمه در هر خبر)
75
۳۲۱٬۲۷۷ نویسه (متوسط ۵٬۳۵۵ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
عکس ۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار الف