الف

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۵ -
تیتر ۱٬۲۲۵ کلمه (متوسط ۹٫۸ کلمه در هر خبر)
88
۱۱٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۹۳٫۱۱ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۳٬۶۴۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
97
۳۳٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۸۶ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵۱٬۵۷۴ کلمه (متوسط ۴۱۲٫۵۹ کلمه در هر خبر)
51
۴۷۶٬۰۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۸۰۸ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۲۲۴ (متوسط ۱٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۵۳
42
اخبار تغییر یافته ۳
94
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۹۷ خبر

آخرین اخبار الف