الف

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۳ -
تیتر ۱٬۳۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۴ کلمه در هر خبر)
91
۱۳٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۸۵٫۱۷ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۴٬۱۵۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۶ کلمه در هر خبر)
90
۳۷٬۷۳۳ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۶۲ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۶۹٬۳۹۲ کلمه (متوسط ۴۵۳٫۵۴ کلمه در هر خبر)
57
۶۴۹٬۹۷۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۴۸ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۴۲۴ (متوسط ۲٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۶۷
43
اخبار تغییر یافته ۲
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۰ خبر
اقتصادی ۴۰ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار الف