الف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۸ کلمه (متوسط ۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
88
۸۳۹ نویسه (متوسط ۹۳٫۲۲ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۳۰۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۷۸ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۶۹۸ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۷۸ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۴٬۶۴۰ کلمه (متوسط ۵۱۵٫۵۶ کلمه در هر خبر)
66
۴۲٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۴٬۷۷۲ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱۸ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار الف