الف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۹ -
تیتر ۱٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۴ کلمه در هر خبر)
87
۱۱٬۸۲۳ نویسه (متوسط ۹۹٫۳۵ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۳٬۱۰۱ کلمه (متوسط ۲۶٫۰۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۸٬۸۶۸ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۵۹ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۴۲٬۶۶۱ کلمه (متوسط ۳۵۸٫۵ کلمه در هر خبر)
44
۳۹۷٬۹۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۴۴ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۳۷۷ (متوسط ۳٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۲۲
18
اخبار تغییر یافته ۸
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۴۲ خبر
بین‌الملل ۴۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار الف