الف

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۲ -
تیتر ۹۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۵۱ کلمه در هر خبر)
92
۹٬۱۴۶ نویسه (متوسط ۸۱٫۶۶ نویسه در هر خبر)
65
right ۲۵۷ کلمه (متوسط ۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
7
۲٬۲۹۰ نویسه (متوسط ۲۰٫۴۵ نویسه در هر خبر)
11
بدنه ۵۱٬۶۵۶ کلمه (متوسط ۴۶۱٫۲۱ کلمه در هر خبر)
58
۴۸۲٬۵۹۷ نویسه (متوسط ۴٬۳۰۹ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
1
اخبار تغییر یافته ۳
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۴ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۳۸ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۲ خبر
عکس ۱۰ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار الف