الف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۴۱۸ نویسه (متوسط ۸۳٫۶ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱۴۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۲ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۲۶۴ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲٬۱۹۰ کلمه (متوسط ۴۳۸ کلمه در هر خبر)
55
۲۱٬۰۳۰ نویسه (متوسط ۴٬۲۰۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۱
20
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار الف