الف

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۷۲ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۶۶۸ نویسه (متوسط ۱۶۷ نویسه در هر خبر)
8
خلاصه ۱۸۱ کلمه (متوسط ۴۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۴۱۸ نویسه در هر خبر)
25
بدنه ۵٬۳۶۱ کلمه (متوسط ۱٬۳۴۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
21
۴۵٬۳۲۴ نویسه (متوسط ۱۱٬۳۳۱ نویسه در هر خبر)
8
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۱٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۱
25
اخبار تغییر یافته ۱
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار الف