الف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۹ -
تیتر ۱٬۵۳۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۲ کلمه در هر خبر)
85
۱۴٬۳۷۸ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۴۴ نویسه در هر خبر)
51
right ۴٬۰۱۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۸ کلمه در هر خبر)
96
۳۶٬۲۳۲ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۶۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۵۵٬۶۲۷ کلمه (متوسط ۴۰۰٫۱۹ کلمه در هر خبر)
50
۵۱۳٬۸۷۰ نویسه (متوسط ۳٬۶۹۷ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۳۸۷ (متوسط ۲٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۸۸
63
اخبار تغییر یافته ۴
92
اخبار حذف شده ۲
4
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۴ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲۲ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار الف