الف

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۳۹ کلمه (متوسط ۸٫۶۹ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۳۸۸ نویسه (متوسط ۸۶٫۷۵ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۴۲۴ کلمه (متوسط ۲۶٫۵ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۸۴۱ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۰۶ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۰٬۳۴۶ کلمه (متوسط ۶۴۶٫۶۲ کلمه در هر خبر)
85
۹۶٬۶۲۷ نویسه (متوسط ۶٬۰۳۹ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار الف