الف

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۷۴ کلمه (متوسط ۱۴٫۸ کلمه در هر خبر)
74
۷۱۳ نویسه (متوسط ۱۴۲٫۶ نویسه در هر خبر)
24
خلاصه ۱۸۶ کلمه (متوسط ۳۷٫۲ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۶۳۸ نویسه (متوسط ۳۲۷٫۶ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۲٬۱۹۳ کلمه (متوسط ۴۳۸٫۶ کلمه در هر خبر)
55
۲۰٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۴٬۰۳۷ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۲٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۲
40
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار الف