الف

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۱ -
تیتر ۱٬۸۴۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۱۷٬۵۸۹ نویسه (متوسط ۹۷٫۱۸ نویسه در هر خبر)
55
right ۵٬۱۳۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
94
۴۶٬۶۹۲ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۹۷ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۹۲٬۱۳۶ کلمه (متوسط ۵۰۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
65
۸۵۵٬۴۴۹ نویسه (متوسط ۴٬۷۲۶ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۴۹۲ (متوسط ۲٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۸۵
46
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۳ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۳۱ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۱۱ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار الف