الف

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۵۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۳ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۴۶۹ نویسه (متوسط ۹۷٫۹۳ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۳۹۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۴۷ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۱۳ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۲٬۳۱۲ کلمه (متوسط ۸۲۰٫۸ کلمه در هر خبر)
90
۱۱۵٬۳۵۹ نویسه (متوسط ۷٬۶۹۱ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۳۹ (متوسط ۲٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۵ خبر

آخرین اخبار الف