الف

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸ -
تیتر ۲۹۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۸۶۴ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۸۲۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۴ کلمه در هر خبر)
98
۷٬۵۳۴ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۰۷ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۶٬۰۲۰ کلمه (متوسط ۵۷۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
74
۱۴۹٬۰۶۲ نویسه (متوسط ۵٬۳۲۴ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۵۶ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۹
32
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار الف