الف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۰ -
تیتر ۹۸۹ کلمه (متوسط ۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
88
۹٬۱۷۶ نویسه (متوسط ۹۱٫۷۶ نویسه در هر خبر)
58
summary ۲٬۶۹۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۳ کلمه در هر خبر)
89
۲۴٬۳۱۱ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۱۱ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۵۱٬۹۴۶ کلمه (متوسط ۵۱۹٫۴۶ کلمه در هر خبر)
67
۴۷۶٬۸۳۰ نویسه (متوسط ۴٬۷۶۸ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۳۳۷ (متوسط ۳٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۵۴
54
اخبار تغییر یافته ۴
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۷ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار الف