الف

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۵۴۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۸ کلمه در هر خبر)
87
۵٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۹۶٫۶۲ نویسه در هر خبر)
55
right ۱۵۵ کلمه (متوسط ۲٫۹۲ کلمه در هر خبر)
9
۱٬۴۶۸ نویسه (متوسط ۲۷٫۷ نویسه در هر خبر)
15
بدنه ۲۳٬۵۱۶ کلمه (متوسط ۴۴۳٫۷ کلمه در هر خبر)
56
۲۱۶٬۸۴۱ نویسه (متوسط ۴٬۰۹۱ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۷ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار الف