الف

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۲۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۲ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۰۸۲ نویسه (متوسط ۹۶٫۳۱ نویسه در هر خبر)
55
right ۸۶۴ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۵۹ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۸٬۳۵۸ کلمه (متوسط ۵۷۳٫۶۹ کلمه در هر خبر)
74
۱۷۰٬۳۷۲ نویسه (متوسط ۵٬۳۲۴ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۹۷ (متوسط ۳٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۵
46
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار الف