الف

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۴۲۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۷ کلمه در هر خبر)
83
۴٬۱۰۴ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۹۲ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۱٬۲۴۰ کلمه (متوسط ۳۳٫۵۱ کلمه در هر خبر)
94
۱۱٬۲۵۲ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۱۱ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۱۴٬۶۴۳ کلمه (متوسط ۳۹۵٫۷۶ کلمه در هر خبر)
49
۱۳۸٬۳۷۲ نویسه (متوسط ۳٬۷۴۰ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۷۲ (متوسط ۱٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۴
37
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار الف