الف

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۵۰۹ کلمه (متوسط ۹٫۶ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۶۹۶ نویسه (متوسط ۸۸٫۶ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۴۰۹ کلمه (متوسط ۷٫۷۲ کلمه در هر خبر)
25
۳٬۴۷۸ نویسه (متوسط ۶۵٫۶۲ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۲۳٬۸۹۹ کلمه (متوسط ۴۵۰٫۹۲ کلمه در هر خبر)
57
۲۲۴٬۰۰۸ نویسه (متوسط ۴٬۲۲۷ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۷۰ (متوسط ۱٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۱۲
22
اخبار تغییر یافته ۳
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار الف