الف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۴۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۱ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۲۱۵ نویسه (متوسط ۹۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
58
right ۳۵ کلمه (متوسط ۱٫۴۶ کلمه در هر خبر)
4
۳۰۳ نویسه (متوسط ۱۲٫۶۲ نویسه در هر خبر)
7
بدنه ۱۲٬۰۷۴ کلمه (متوسط ۵۰۳٫۰۸ کلمه در هر خبر)
64
۱۰۹٬۸۵۹ نویسه (متوسط ۴٬۵۷۷ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
ورزشی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار الف