الف

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۴ -
تیتر ۲٬۲۶۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۸ کلمه در هر خبر)
86
۲۱٬۶۰۹ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۹۸ نویسه در هر خبر)
52
right ۶٬۳۱۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۹ کلمه در هر خبر)
98
۵۶٬۸۴۴ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۶۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۰۰٬۶۴۹ کلمه (متوسط ۴۷۰٫۳۲ کلمه در هر خبر)
60
۹۳۴٬۳۸۴ نویسه (متوسط ۴٬۳۶۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۶۴۶ (متوسط ۳٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۹۸
45
اخبار تغییر یافته ۱۱
87
اخبار حذف شده ۱
68
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹۴ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
گوناگون ۸ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار الف