عصر ایرانیان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۲۵۵ کلمه (متوسط ۶٫۵۴ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۵۳۵ نویسه (متوسط ۶۵ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۹٬۳۱۰ کلمه (متوسط ۴۹۵٫۱۳ کلمه در هر خبر)
63
۱۸۶٬۶۸۲ نویسه (متوسط ۴٬۷۸۷ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار عصر ایرانیان