روزنامه عصرایرانیان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۳۳۶ کلمه (متوسط ۷٫۳ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۲۹۵ نویسه (متوسط ۷۱٫۶۳ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۱٬۷۷۳ کلمه (متوسط ۴۷۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
60
۲۰۴٬۷۳۸ نویسه (متوسط ۴٬۴۵۱ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه عصرایرانیان