عصر ایرانیان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۲۵۹ کلمه (متوسط ۷٫۴ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۷۱٫۲۶ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۰٬۲۸۳ کلمه (متوسط ۵۷۹٫۵۱ کلمه در هر خبر)
75
۱۹۵٬۸۴۶ نویسه (متوسط ۵٬۵۹۶ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار عصر ایرانیان