عصر ایرانیان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۸٫۲ کلمه در هر خبر)
93
۴۱۱ نویسه (متوسط ۸۲٫۲ نویسه در هر خبر)
65
right ۹۷ کلمه (متوسط ۱۹٫۴ کلمه در هر خبر)
64
۹۳۲ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۴ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱٬۱۵۵ کلمه (متوسط ۲۳۱ کلمه در هر خبر)
25
۱۰٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۲٬۰۶۱ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
20
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصر ایرانیان