صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۷۸ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
summary ۷۶ کلمه (متوسط ۳۸ کلمه در هر خبر)
88
۶۵۸ نویسه (متوسط ۳۲۹ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۶۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۶۱۶ نویسه (متوسط ۳۰۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار صراط‌نیوز