صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۸۹ کلمه (متوسط ۸٫۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۲۹ نویسه (متوسط ۸۲٫۹ نویسه در هر خبر)
64
summary ۳۰۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۱ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۶۷۳ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۵٬۶۷۹ کلمه (متوسط ۵۶۷٫۹ کلمه در هر خبر)
73
۵۲٬۹۲۳ نویسه (متوسط ۵٬۲۹۲ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار صراط‌نیوز