وزارت ورزش و جوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۸۳ نویسه (متوسط ۸۳ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۳۵ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۳۰۲ نویسه (متوسط ۳۰۲ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۱۷۰ کلمه (متوسط ۱۷۰ کلمه در هر خبر)
17
۱٬۳۹۳ نویسه (متوسط ۱٬۳۹۳ نویسه در هر خبر)
28
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت ورزش و جوانان