وزارت ورزش و جوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۲۸۹ نویسه (متوسط ۹۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۵۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
64
۵۵۹ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۶۵۴ کلمه (متوسط ۲۱۸ کلمه در هر خبر)
24
۶٬۰۰۰ نویسه (متوسط ۲٬۰۰۰ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت ورزش و جوانان