وزارت ورزش و جوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۲ کلمه در هر خبر)
84
۵۷۵ نویسه (متوسط ۱۱۵ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۱۹۹ کلمه (متوسط ۳۹٫۸ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۸۸۱ نویسه (متوسط ۳۷۶٫۲ نویسه در هر خبر)
38
بدنه ۱٬۹۶۸ کلمه (متوسط ۳۹۳٫۶ کلمه در هر خبر)
49
۱۸٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۳٬۶۲۹ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت ورزش و جوانان