وزارت ورزش و جوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۵۶۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
84
۵٬۸۶۱ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۹۲ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۱٬۲۴۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۳۹ کلمه در هر خبر)
81
۱۱٬۸۸۹ نویسه (متوسط ۲۳۳٫۱۲ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱۰٬۰۵۱ کلمه (متوسط ۱۹۷٫۰۸ کلمه در هر خبر)
21
۹۳٬۸۱۱ نویسه (متوسط ۱٬۸۳۹ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳۵ خبر
استانی ۱۱ خبر

آخرین اخبار وزارت ورزش و جوانان