وزارت ورزش و جوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۳۲۴ کلمه (متوسط ۱۲٫۹۶ کلمه در هر خبر)
79
۳٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۸۸ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۷۰۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۲ کلمه در هر خبر)
94
۶٬۶۳۵ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۴ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۷٬۰۷۱ کلمه (متوسط ۲۸۲٫۸۴ کلمه در هر خبر)
33
۶۵٬۰۵۱ نویسه (متوسط ۲٬۶۰۲ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار وزارت ورزش و جوانان