وزارت ورزش و جوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۶۵۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۶ کلمه در هر خبر)
81
۶٬۴۵۴ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۷۷ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۱٬۴۴۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۳ کلمه در هر خبر)
91
۱۳٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۹۶ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۴٬۳۹۳ کلمه (متوسط ۲۷۱٫۵۷ کلمه در هر خبر)
31
۱۳۵٬۹۹۲ نویسه (متوسط ۲٬۵۶۶ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۳
100
اخبار تغییر یافته ۲
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۲۵ خبر

آخرین اخبار وزارت ورزش و جوانان