فدراسیون ورزش‌ سه‌گانه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۵۲ نویسه (متوسط ۵۲ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳۵ کلمه (متوسط ۱۳۵ کلمه در هر خبر)
12
۱٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۱٬۳۰۷ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌ سه‌گانه