هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸ -
تیتر ۳۸۹ کلمه (متوسط ۱۳٫۸۹ کلمه در هر خبر)
76
۳٬۷۳۷ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۴۶ نویسه در هر خبر)
31
خلاصه ۷۷۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۹ کلمه در هر خبر)
92
۷٬۳۵۸ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۷۹ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۱٬۳۵۷ کلمه (متوسط ۴۰۵٫۶۱ کلمه در هر خبر)
50
۱۱۰٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۳٬۹۳۰ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۶۸ (متوسط ۲٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۲۸
100
اخبار تغییر یافته ۲
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲۸ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین