هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸ -
تیتر ۴۲۲ کلمه (متوسط ۱۵٫۰۷ کلمه در هر خبر)
73
۴٬۱۱۹ نویسه (متوسط ۱۴۷٫۱۱ نویسه در هر خبر)
21
خلاصه ۷۲۸ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۶٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۰۷ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۲۱٬۰۵۳ کلمه (متوسط ۷۵۱٫۸۹ کلمه در هر خبر)
99
۲۰۱٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۷٬۲۱۰ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۵۱ (متوسط ۱٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۲۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین