هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۸۴ کلمه (متوسط ۱۶٫۸ کلمه در هر خبر)
68
۷۹۸ نویسه (متوسط ۱۵۹٫۶ نویسه در هر خبر)
13
خلاصه ۱۰۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۴ کلمه در هر خبر)
67
۹۴۴ نویسه (متوسط ۱۸۸٫۸ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۹٬۲۷۶ کلمه (متوسط ۱٬۸۵۵٫۲ کلمه در هر خبر)
0
۸۷٬۲۲۱ نویسه (متوسط ۱۷٬۴۴۴ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۵ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین