هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۶۶ کلمه (متوسط ۱۶٫۵ کلمه در هر خبر)
69
۶۴۷ نویسه (متوسط ۱۶۱٫۷۵ نویسه در هر خبر)
12
summary ۱۲۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۵ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۳٬۵۸۵ کلمه (متوسط ۸۹۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
80
۳۳٬۶۷۹ نویسه (متوسط ۸٬۴۲۰ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۱٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۴ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین