هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۳۱۱ نویسه (متوسط ۱۵۵٫۵ نویسه در هر خبر)
16
خلاصه ۵۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۵۶۳ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۵ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۵٬۴۸۲ کلمه (متوسط ۲٬۷۴۱ کلمه در هر خبر)
0
۵۱٬۵۲۳ نویسه (متوسط ۲۵٬۷۶۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۴٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین