هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۲۰۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۴ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۱۰۴ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۸۹ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۳۹۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۰۶ کلمه در هر خبر)
73
۳٬۹۳۱ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۳۹ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۷٬۲۷۴ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۱۱ کلمه در هر خبر)
50
۷۰٬۱۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۸۹۶ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۱٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین