هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۹ کلمه (متوسط ۱۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
69
۴۲۶ نویسه (متوسط ۱۴۲ نویسه در هر خبر)
25
خلاصه ۸۱ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۷۰۸ نویسه (متوسط ۲۳۶ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۱۱۵ کلمه (متوسط ۳۷۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
45
۱۰٬۹۷۴ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۸ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین