هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۲۵ کلمه (متوسط ۱۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
71
۱٬۱۶۹ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۲۱۰ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۶۲ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۵٬۴۱۱ کلمه (متوسط ۶۷۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
89
۵۰٬۲۳۲ نویسه (متوسط ۶٬۲۷۹ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین