هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۴۵۲ کلمه (متوسط ۱۴٫۵۸ کلمه در هر خبر)
74
۴٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۱۴۳٫۹۷ نویسه در هر خبر)
24
خلاصه ۶۹۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۴۸ کلمه در هر خبر)
74
۶٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۲۱۴٫۶۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۲۰٬۳۱۲ کلمه (متوسط ۶۵۵٫۲۳ کلمه در هر خبر)
86
۱۹۶٬۷۸۱ نویسه (متوسط ۶٬۳۴۸ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۵۸ (متوسط ۱٫۸۷ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۳۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین