هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۴۳۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۴۶ کلمه در هر خبر)
81
۴٬۳۰۳ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۹۴ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۸۲۰ کلمه (متوسط ۲۳٫۴۳ کلمه در هر خبر)
78
۷٬۵۹۰ نویسه (متوسط ۲۱۶٫۸۶ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۹٬۶۴۰ کلمه (متوسط ۵۶۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
73
۱۸۷٬۵۹۶ نویسه (متوسط ۵٬۳۶۰ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۷۴ (متوسط ۲٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۶
57
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳۵ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین