هنرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۳۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۲۹۷ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۰۸ نویسه در هر خبر)
47
summary ۱۷۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۹۲ کلمه در هر خبر)
49
۱٬۷۱۸ نویسه (متوسط ۱۴۳٫۱۷ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۱٬۸۴۲ کلمه (متوسط ۹۸۶٫۸۳ کلمه در هر خبر)
68
۱۱۴٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۹٬۵۰۹ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۱٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار هنرآنلاین