فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۲ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۲۸۵ نویسه (متوسط ۱۴۲٫۵ نویسه در هر خبر)
25
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳۴ کلمه (متوسط ۶۷ کلمه در هر خبر)
2
۱٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۷۰۶ نویسه در هر خبر)
10
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی