جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
96
۲۱۲ نویسه (متوسط ۷۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۸۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
91
۷۱۲ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۵۶۲ کلمه (متوسط ۵۲۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
67
۱۴٬۵۲۶ نویسه (متوسط ۴٬۸۴۲ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین