بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۸ -
تیتر ۸۴۱ کلمه (متوسط ۷٫۱۳ کلمه در هر خبر)
96
۷٬۹۸۰ نویسه (متوسط ۶۷٫۶۳ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۰٬۱۶۴ کلمه (متوسط ۵۰۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
65
۵۶۶٬۹۲۳ نویسه (متوسط ۴٬۸۰۴ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱۸۶ (متوسط ۱٫۵۸ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۱۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲۸ خبر
اجتماعی ۴۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار بهار