بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۱ -
تیتر ۵۷۴ کلمه (متوسط ۷٫۰۹ کلمه در هر خبر)
96
۵٬۵۵۳ نویسه (متوسط ۶۸٫۵۶ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۸٬۲۰۳ کلمه (متوسط ۳۴۸٫۱۹ کلمه در هر خبر)
42
۲۶۶٬۲۸۸ نویسه (متوسط ۳٬۲۸۸ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۸۴ (متوسط ۱٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۸۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳۹ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار بهار