بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۴۲ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۳۸۸ نویسه (متوسط ۶۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
76
right ۵۷ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
31
۵۲۳ نویسه (متوسط ۸۷٫۱۷ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۷٬۸۳۲ کلمه (متوسط ۱٬۳۰۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
25
۷۳٬۴۹۰ نویسه (متوسط ۱۲٬۲۴۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار بهار