بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۵ کلمه (متوسط ۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
91
۲۹۴ نویسه (متوسط ۷۳٫۵ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۴۰۶ کلمه (متوسط ۶۰۱٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۲۰٬۳۳۵ نویسه (متوسط ۵٬۰۸۴ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار بهار