بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۸ -
تیتر ۸۰۸ کلمه (متوسط ۷٫۴۸ کلمه در هر خبر)
95
۷٬۷۱۶ نویسه (متوسط ۷۱٫۴۴ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۳٬۳۷۴ کلمه (متوسط ۳۱٫۲۴ کلمه در هر خبر)
98
۳۰٬۹۸۳ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۸۸ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۴۶٬۳۲۵ کلمه (متوسط ۴۲۸٫۹۴ کلمه در هر خبر)
54
۴۳۶٬۵۳۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۴۲ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۰۲ (متوسط ۰٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
37
خبرهای عکس‌دار ۱۰۳
95
اخبار تغییر یافته ۵
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار بهار