بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۳ -
تیتر ۴۸۸ کلمه (متوسط ۶٫۶۸ کلمه در هر خبر)
97
۴٬۶۶۲ نویسه (متوسط ۶۳٫۸۶ نویسه در هر خبر)
77
right ۲٬۰۵۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۱ کلمه در هر خبر)
93
۱۹٬۰۲۱ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۵۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۳۹٬۶۰۸ کلمه (متوسط ۵۴۲٫۵۸ کلمه در هر خبر)
70
۳۷۱٬۸۱۱ نویسه (متوسط ۵٬۰۹۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
26
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۲۴ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار بهار