بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۱۹۰ کلمه (متوسط ۷٫۰۴ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۸۴۸ نویسه (متوسط ۶۸٫۴۴ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۷۵۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۱ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۹۳۴ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۸۱ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۸٬۴۰۷ کلمه (متوسط ۳۱۱٫۳۷ کلمه در هر خبر)
37
۷۸٬۶۳۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۱۲ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۱٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۲۵
92
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار بهار