بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۱۷ کلمه (متوسط ۷٫۴۸ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۱۱۳ نویسه (متوسط ۷۲٫۸۶ نویسه در هر خبر)
71
right ۱٬۰۶۳ کلمه (متوسط ۳۶٫۶۶ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۷۸۷ نویسه (متوسط ۳۳۷٫۴۸ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۱۱٬۰۷۵ کلمه (متوسط ۳۸۱٫۹ کلمه در هر خبر)
47
۱۰۰٬۸۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۴۷۷ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
65
اخبار تغییر یافته ۲
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار بهار