بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۲۴۶ کلمه (متوسط ۷٫۴۵ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۷۱٫۴۲ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵٬۵۹۸ کلمه (متوسط ۴۷۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
60
۱۴۴٬۵۳۹ نویسه (متوسط ۴٬۳۸۰ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۱٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۹ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۵ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار بهار