بهار

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۱ -
تیتر ۷۹۰ کلمه (متوسط ۷٫۱۲ کلمه در هر خبر)
96
۷٬۵۴۰ نویسه (متوسط ۶۷٫۹۳ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۱٬۴۶۴ کلمه (متوسط ۴۶۳٫۶۴ کلمه در هر خبر)
59
۴۸۴٬۵۴۶ نویسه (متوسط ۴٬۳۶۵ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۳۰ (متوسط ۲٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۱۰۹
98
اخبار تغییر یافته ۲
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲۸ خبر
اجتماعی ۳۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار بهار