موج

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۵۵۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۹ کلمه در هر خبر)
87
۵٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۹۴٫۴۱ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱٬۳۹۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۷ کلمه در هر خبر)
86
۱۲٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۲۳۸٫۵۷ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۸٬۳۷۷ کلمه (متوسط ۳۴۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
41
۱۶۹٬۲۸۰ نویسه (متوسط ۳٬۱۳۵ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۴۶۲ (متوسط ۸٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۴
100
اخبار تغییر یافته ۳
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار موج