موج

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۸۵۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
86
۷٬۸۷۲ نویسه (متوسط ۹۸٫۴ نویسه در هر خبر)
54
summary ۱٬۸۴۳ کلمه (متوسط ۲۳٫۰۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۶٬۹۱۸ نویسه (متوسط ۲۱۱٫۴۸ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۲۳٬۰۷۱ کلمه (متوسط ۲۸۸٫۳۹ کلمه در هر خبر)
34
۲۱۳٬۵۹۴ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۰ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۵۳۶ (متوسط ۶٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
23
خبرهای عکس‌دار ۸۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۲۷ خبر

آخرین اخبار موج