طبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۳۸۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۵ کلمه در هر خبر)
83
۳٬۵۸۴ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۶۱ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱٬۲۳۲ کلمه (متوسط ۳۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
89
۱۱٬۲۸۵ نویسه (متوسط ۳۴۱٫۹۷ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۱۱٬۱۱۹ کلمه (متوسط ۳۳۶٫۹۴ کلمه در هر خبر)
40
۱۰۵٬۳۸۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۹۴ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۱۱۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲۰ خبر

آخرین اخبار طبنا