طبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۵۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۹۹٫۵۳ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۳۹۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۶۹۲ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۱۳ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۴٬۱۲۰ کلمه (متوسط ۲۷۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
32
۳۸٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۲٬۵۷۸ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۵۵ (متوسط ۳٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار طبنا