وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۶ کلمه در هر خبر)
83
۵۷۰ نویسه (متوسط ۱۱۴ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۰۸ کلمه (متوسط ۱۲۱٫۶ کلمه در هر خبر)
10
۵٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۱٬۱۸۸ نویسه در هر خبر)
23
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی