وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۱۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۳ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۶۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۸۱۵ کلمه (متوسط ۴۳۷٫۷۳ کلمه در هر خبر)
55
۴۵٬۰۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۰۹۲ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۹ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی