وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۰ -
تیتر ۱٬۰۹۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۹ کلمه در هر خبر)
81
۱۰٬۴۷۶ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۴ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۶۱۷ کلمه (متوسط ۶٫۸۶ کلمه در هر خبر)
22
۵٬۷۳۳ نویسه (متوسط ۶۳٫۷ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۲۵٬۵۸۵ کلمه (متوسط ۲۸۴٫۲۸ کلمه در هر خبر)
33
۲۴۳٬۸۹۰ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۰ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۰٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
8
خبرهای عکس‌دار ۹۰
100
اخبار تغییر یافته ۷
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
فرهنگی ۶۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی