وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
29
۲۶۳ نویسه (متوسط ۲۶۳ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۴۶ کلمه (متوسط ۹۴۶ کلمه در هر خبر)
73
۹٬۱۳۳ نویسه (متوسط ۹٬۱۳۳ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی