وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۶۸ کلمه (متوسط ۲۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
50
۶۶۳ نویسه (متوسط ۲۲۱ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۱۸ کلمه (متوسط ۳۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۳۶۷ نویسه در هر خبر)
41
بدنه ۱٬۶۴۵ کلمه (متوسط ۵۴۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
71
۱۶٬۴۱۷ نویسه (متوسط ۵٬۴۷۲ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی