وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۶ -
تیتر ۹۵۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۱ کلمه در هر خبر)
80
۹٬۴۶۵ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۵۴ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۴۵۸ کلمه (متوسط ۶٫۰۳ کلمه در هر خبر)
20
۴٬۵۳۲ نویسه (متوسط ۵۹٫۶۳ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۲۱٬۴۷۳ کلمه (متوسط ۲۸۲٫۵۴ کلمه در هر خبر)
33
۲۰۳٬۱۶۱ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۳ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۰٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
5
خبرهای عکس‌دار ۷۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
فرهنگی ۴۹ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی