وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۹۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۸۷۹ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۵ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۱۳۶ کلمه (متوسط ۲۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۱۷۳ نویسه (متوسط ۱۹۵٫۵ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۲٬۳۲۰ کلمه (متوسط ۳۸۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
48
۲۲٬۵۶۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۱ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو