وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۸ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۷۱۵ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۱۷ نویسه در هر خبر)
40
summary ۲۴۸ کلمه (متوسط ۴۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۳۶۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
41
بدنه ۱٬۶۷۹ کلمه (متوسط ۲۷۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
32
۱۶٬۲۷۶ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۳ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۲
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو