وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۲۶ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱٬۱۱۵ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۸۹ نویسه در هر خبر)
37
right ۳۱۸ کلمه (متوسط ۳۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۸۱۵ نویسه (متوسط ۳۱۲٫۷۸ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۲٬۸۵۵ کلمه (متوسط ۳۱۷٫۲۲ کلمه در هر خبر)
38
۲۶٬۰۷۸ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۸ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو