وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۱۷ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۰۷۹ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۸۹ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۲۴۱ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۸ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۴۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱٬۶۷۳ کلمه (متوسط ۱۸۵٫۸۹ کلمه در هر خبر)
19
۱۶٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۱٬۸۲۱ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو