وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
61
۱۵۹ نویسه (متوسط ۱۵۹ نویسه در هر خبر)
14
خلاصه ۴۴ کلمه (متوسط ۴۴ کلمه در هر خبر)
80
۳۶۰ نویسه (متوسط ۳۶۰ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۱۰۲ کلمه (متوسط ۱۰۲ کلمه در هر خبر)
7
۹۶۱ نویسه (متوسط ۹۶۱ نویسه در هر خبر)
17
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو