وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۷۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۷ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۶۵۷ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۳۶ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۳۹۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۶ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۵۵۳ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۷۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳٬۳۲۸ کلمه (متوسط ۲۳۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
26
۳۱٬۶۴۹ نویسه (متوسط ۲٬۲۶۱ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو