شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۹۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۲ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۸۲۶ نویسه (متوسط ۹۶٫۱۱ نویسه در هر خبر)
55
summary ۵۷۹ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
99
۵٬۳۸۴ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۳۷ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۴٬۲۹۸ کلمه (متوسط ۲۲۶٫۲۱ کلمه در هر خبر)
25
۴۱٬۶۴۱ نویسه (متوسط ۲٬۱۹۲ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۴
47
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار شانا