شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۷۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۶۲۳ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۴۴ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۴۷۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۳۱۳ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۵۶ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۷٬۱۸۱ کلمه (متوسط ۴۴۸٫۸۱ کلمه در هر خبر)
56
۶۸٬۴۴۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۷۸ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۶۵ (متوسط ۴٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۸ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار شانا