شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۸۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۷۳۷ نویسه (متوسط ۹۲٫۱۲ نویسه در هر خبر)
58
right ۲۸۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۵۴۳ نویسه (متوسط ۳۱۷٫۸۸ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۳٬۳۴۱ کلمه (متوسط ۴۱۷٫۶۲ کلمه در هر خبر)
52
۳۱٬۱۲۶ نویسه (متوسط ۳٬۸۹۱ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۷
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر

آخرین اخبار شانا