شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۷۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۵۸۲ نویسه (متوسط ۹۵٫۶۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۷۳۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
91
۶٬۹۰۵ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۷۴ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۹٬۰۹۹ کلمه (متوسط ۳۳۷ کلمه در هر خبر)
41
۸۹٬۵۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۵ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱۰۳ (متوسط ۳٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۷ خبر

آخرین اخبار شانا