شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۲۷ نویسه (متوسط ۱۲۷ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۳۲ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۲۸۶ نویسه (متوسط ۲۸۶ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۳۱۰ کلمه (متوسط ۳۱۰ کلمه در هر خبر)
37
۳٬۲۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۱ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۹ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار شانا