شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۸ کلمه (متوسط ۹٫۸ کلمه در هر خبر)
88
۹۱۲ نویسه (متوسط ۹۱٫۲ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۹۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۳ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۷۷۴ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۴ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲٬۸۶۶ کلمه (متوسط ۲۸۶٫۶ کلمه در هر خبر)
33
۲۸٬۵۱۶ نویسه (متوسط ۲٬۸۵۲ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار شانا