شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۸۵ نویسه (متوسط ۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۳۲ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۲۴۴ نویسه (متوسط ۲۴۴ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۱۸۸ کلمه (متوسط ۱۸۸ کلمه در هر خبر)
19
۱٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۱٬۶۷۶ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار شانا